Bibliografia

Promowanie równości płci znajduje się w centrum zainteresowań europejskiej polityki społeczno-ekonomicznej. Mimo odnotowanego postępu na przełomie ostatnich lat wciąż w kilku dziedzinach mamy do czynienia z nierównościami pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stopa zatrudnienia kobiet jest mniejsza od stopy zatrudnienia mężczyzn (57,2% wobec 71,6% w 2006 r.), kobiety w dalszym ciągu przeważają w sektorach i zawodach, które są mniej doceniane i słabiej opłacane (różnica w wysokości wynagrodzenia wynosi 15%). To również kobiety są częściej zatrudniane w niepełnym wymiarze godzin (31,4% wobec 7,8% w 2007 r.), rzadko obejmują stanowiska kierownicze w firmach i są odpowiedzialne za decyzje w sferze polityczno-gospodarczej. Kobiety są wyraźnie bardziej zagrożone ubóstwem, zwłaszcza kobiety w wieku emerytalnym (różnica 5 punktów procentowych między płciami), ale także samotne matki oraz kobiety należące do pewnych grup nieuprzywilejowanych, takich jak mniejszości etniczne i imigranci.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
PODRĘCZNIK WŁĄCZANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI PŁCI
DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYK – ZATRUDNIENIE
1. Wprowadzenie
2. Definicja pojęcia „gender mainstreaming”
3. Cztery etapy włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityki zatrudnienia
4. Uwzględnianie problematyki równości płci w politykach zatrudnienia
4.1. Aktywna polityka rynku pracy
4.2. Polityka płac i kariery zawodowej
4.3. Polityka godzenia pracy z życiem rodzinnym
4.4. Polityka w zakresie flexicurity
PODRĘCZNIK WŁĄCZANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI PŁCI DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYK – INTEGRACJA SPOŁECZNA I OCHRONA SOCJALNA
1. Kontekst
2. Uwzględnianie problematyki równości płci – definiowanie metodologii
3. Uwzględnianie problematyki równości płci – polityka integracji społecznej i ochrony socjalnej
3.1. Zarys ogólny
3.2. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
3.3. Modernizacja systemów emerytalnych
3.4. Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej i długoterminowej