Bibliografia

Podręcznik po europejskim prawie o niedyskryminacji, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest pierwszym wszechstronnym podręcznikiem po europejskim prawie o niedyskryminacji. Publikacja opiera się na orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podręcznik obejmuje następujące tematy: kontekst i tło historyczne europejskiego prawa o niedyskryminacji (w tym traktaty ONZ dotyczące praw człowieka), kategorie dyskryminacji i mechanizmy obronne, zakres obowiązywania prawa (w tym podmioty chronione) oraz podstawy ochrony, tj. płeć, niepełnosprawność, wiek, rasa i narodowość.
Podręcznik jest skierowany do środowiska prawniczego na poziomie krajowym i europejskim, w tym do sędziów, prokuratorów, prawników, funkcjonariuszy organów ścigania i innych podmiotów zajmujących się udzielaniem porad prawnych, jak np. krajowych instytucji praw człowieka, organów ds. równouprawnienia i ośrodków porad prawnych.


SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA
SKRÓTY
1. WPROWADZENIE DO EUROPEJSKIEGO PRAWA O NIEDYSKRYMINACJI: KONTEKST, ROZWÓJ I KLUCZOWE ZASADY
1.1 Kontekst i tło europejskiego prawa o niedyskryminacji
1.1.1. Rada Europy i europejska konwencja praw człowieka
1.1.2. Unia Europejska i dyrektywy dotyczące niedyskryminacji
1.2. Obecne i przyszłe zmiany w europejskich mechanizmach ochrony
1.2.1. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
1.2.2. Traktaty ONZ dotyczące praw człowieka
1.2.3. Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka
Główne punkty
Dodatkowe źródła

2. RODZAJE DYSKRYMINACJI I UZASADNIENIA DYSKRYMINACJI
2.1. Wprowadzenie
2.2. Dyskryminacja bezpośrednia
2.2.1. Niekorzystne traktowanie
2.2.2. Źródło porównania
2.2.3. Cecha chroniona
2.3. Dyskryminacja pośrednia
2.3.1. Neutralna reguła, kryterium lub praktyka
2.3.2. Znacząco bardziej negatywny skutek dla grupy chronionej
2.3.3. Źródło porównania
2.4. Molestowanie i nakłanianie do dyskryminacji
2.4.1. Molestowanie i nakłanianie do dyskryminacji w dyrektywach UE dotyczących niedyskryminacji
2.4.2. Molestowanie i nakłanianie do dyskryminacji w EKPC
2.5. Środki specjalne lub szczególne
Główne punkty
2.6. Uzasadnienie mniej korzystnego traktowania w europejskim prawie o niedyskryminacji
2.6.1. Wprowadzenie
2.6.2. Podział uzasadnień ogólnych
2.6.3. Zastosowanie uzasadnień ogólnych
2.6.4. Uzasadnienia szczegółowe w prawie UE
2.6.4.1. Istotne wymagania zawodowe
2.6.4.2. Instytucje religijne
2.6.4.3. Wyjątki związane z wiekiem
Główne punkty
Dodatkowe źródła

3. ZAKRES EUROPEJSKIEGO PRAWA O NIEDYSKRYMINACJI
3.1. Wprowadzenie
3.2. Kto jest objęty ochroną na podstawie europejskiego prawa o niedyskryminacji?
3.3. Zakres europejskiej konwencji praw człowieka: art. 14 i Protokół nr 12
3.3.1. Charakter zakazu dyskryminacji przewidzianego w Konwencji
3.3.1.1. Prawa zawarte w Konwencji
3.3.1.2. Zakres praw zawartych w Konwencji
3.3.1.3. Protokół nr 12 do Konwencji
3.4. Zakres dyrektyw UE dotyczących niedyskryminacji
3.4.1. Zatrudnienie
3.4.1.1. Dostęp do zatrudnienia
3.4.1.2. Warunki zatrudnienia, w tym zwolnienia i wynagrodzenie
3.4.1.3. Dostęp do doradztwazawodowego i szkoleń
3.4.1.4. Organizacje pracowników i pracodawców
3.4.1.5. Europejska Konwencja a kontekst zatrudnienia
3.4.2. Dostęp do opieki społecznej i form zabezpieczenia społecznego
3.4.2.1. Ochrona socjalna, w tym zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna
3.4.2.2. Przywileje socjalne
3.4.2.3. Edukacja
3.4.2.4. Europejska Konwencja a sfera opieki społecznej i edukacji
3.4.3. Dostęp do towarów i usług, w tym zakwaterowania
3.4.3.1. Europejska Konwencja a kontekst towarów i usług, w tym zakwaterowania
3.4.4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
3.4.4.1. Konwencja a sfera dostępu do wymiaru sprawiedliwości
3.5. Zastosowanie Konwencji poza prawem UE
3.5.1. Sfera „osobista”: życie prywatne i rodzinne, adopcja, dom i małżeństwo
3.5.2. Udział w życiu politycznym: wolność wyrażania opinii, wolność zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolne wybory
3.5.3. Organy ścigania
3.5.4. Zagadnienia dotyczące prawa karnego
Główne punkty
Dodatkowe źródła

4. CECHY CHRONIONE
4.1. Wprowadzenie
4.2. Płeć
4.3. Orientacja seksualna
4.4. Niepełnosprawność
4.5. Wiek
4.6. Pochodzenie rasowe i etniczne, kolor skóry i przynależność do mniejszości narodowej
4.7. Obywatelstwo lub pochodzenie narodowe
4.8. Wyznanie lub przekonania
4.9. Język
4.10. Pochodzenie społeczne, urodzenie i majątek
4.11. Przekonania polityczne i inne
4.12. „Jakiekolwiek inne przyczyny”
Główne punkty
Dodatkowe źródła

5. KWESTIE DOWODOWE W PRAWIE DOTYCZĄCYM NIEDYSKRYMINACJI
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podział ciężaru dowodu
5.2.1. Elementy niewymagające dowodu
5.3. Rola danych statystycznych i innych danych
Główne punkty
Dodatkowe źródła

WYKAZ SPRAW
Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych
Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka
Orzecznictwo sądów krajowych
TABELA TEKSTÓW PRAWNYCH
Instrumenty międzynarodowe
Instrumenty UE
MATERIAŁY DODATKOWE NA PŁYCIE CD
ŹRÓDŁA INTERNETOWE
UWAGA DOTYCZĄCA CYTATÓW