Bibliografia

Niniejszy podręcznik ma stanowić pomoc dla prawników, którzy nie są specjalistami w obszarze azylu, zarządzania granicami i prawa imigracyjnego; przeznaczony jest dla adwokatów, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy straży granicznej, urzędników służb migracyjnych oraz innych osób współpracujących z organami krajowymi, a także dla organizacji pozarządowych i innych organów, które mogą mieć do czynienia z kwestiami prawnymi dotyczącymi tych zagadnień. Jest to pierwszy punkt odniesienia dotyczący zarówno przepisów unijnych, jak i EKPC w tych dziedzinach. Wyjaśniono w nim, w jaki sposób każdy problem jest uregulowany zgodnie z prawem UE oraz z EKPC, Europejską kartą społeczną (EKS) i innymi instrumentami Rady Europy. W każdym rozdziale najpierw przedstawiono tabelę z wyszczególnieniem mających zastosowanie przepisów prawnych w ramach dwóch oddzielnych europejskich systemów prawnych. Następnie stosowne przepisy tych dwóch europejskich porządków prawnych przedstawiono po kolei, ponieważ mogą stosować się do każdego zagadnienia. Pozwala to czytelnikowi dostrzec, gdzie oba te systemy prawne są zbieżne, a gdzie się różnią.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA 
SKRÓTY 
JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA? 
WPROWADZENIE 
Rada Europy 
Unia Europejska
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 
Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka 
Główne punkty 

1. DOSTĘP DO TERYTORIUM I DO PROCEDUR 
Wprowadzenie 
1.1. System wizowy Schengen 
1.2. Zapobieganie nielegalnemu wjazdowi 
1.3. Zakaz wjazdu i wpis Schengen 
1.4. Odprawa graniczna 
1.5. Strefy tranzytowe 
1.6. Osoby ubiegające się o azyl 
1.7. Zawrócenia na morzu 
1.8. Środki odwoławcze 
Główne punkty 

2. STATUS I POWIĄZANE Z NIM DOKUMENTY 
Wprowadzenie 
2.1. Osoby ubiegające się o azyl 
2.2. Uchodźcy i osoby uznane za potrzebujące ochrony uzupełniającej 
2.3. Ofiary handlu ludźmi oraz zatrudnienia w warunkach szczególnego wyzysku 
2.4. Osoby dotknięte środkami tymczasowymi zgodnie z zasadą nr 39 
2.5. Nieudokumentowani migranci 
2.6. Rezydenci długoterminowi 
2.7. Obywatele Turcji 
2.8. Obywatele krajów trzecich będący członkami rodzin obywateli krajów EOG lub Szwajcarii 
2.9. Bezpaństwowcy i utrata obywatelstwa lub dokumentacji 
Główne punkty 

3. USTALANIE PRAWA DO AZYLU ORAZ PRZESZKODY W WYDALENIU: KWESTIE MERYTORYCZNE 
Wprowadzenie 
3.1. Prawo do azylu a zasada non‑refoulement 
3.1.1. Charakter ryzyka według prawa UE 
3.1.2. Charakter ryzyka według EKPC 
3.1.3. Ocena ryzyka 
3.1.4. Wystarczająca ochrona 
3.1.5. Relokacja wewnętrzna 
3.1.6. Bezpieczeństwo w innym miejscu
3.1.7. Wykluczenie z możliwości otrzymania ochrony międzynarodowej 
3.1.8. Ustanie statusu ochrony międzynarodowej 
3.2. Wydalenie zbiorowe 
3.3. Przeszkody w wydaleniu wynikające z innych względów praw człowieka 
3.4. Obywatele krajów trzecich korzystający z wyższego poziomu ochrony przed wydaleniem 
3.4.1. Rezydenci długoterminowi 
3.4.2. Członkowie rodzin obywateli krajów EOG i Szwajcarii będący obywatelami krajów trzecich 
3.4.3. Obywatele Turcji 
Główne punkty 

4. GWARANCJE PROCEDURALNE I WSPARCIE PRAWNE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH AZYLU I POWROTU 
Wprowadzenie 
4.1. Procedury azylowe 
4.1.1. Przesłuchanie, procedura rozpatrywania i podejmowanie wstępnych decyzji 
4.1.2. Prawo do skutecznego środka odwoławczego 
4.1.3. Odwołania mające automatyczny skutek zawieszający 
4.1.4. Procedura azylowa w trybie przyspieszonym 
4.2. Procedury dublińskie 
4.3. Procedury związane z warunkami przyjmowania osób ubiegających się o azyl 
4.4. Procedury powrotu 
4.5. Pomoc prawna przy procedurach azylowych i procedurach powrotu 
4.5.1. Pomoc prawna w procedurach azylowych 
4.5.2. Pomoc prawna w decyzjach nakazujących powrót 
4.5.3. Pomoc prawna przy odwoływaniu się od decyzji dotyczących wsparcia w dziedzinie azylu
Główne punkty 

5. ŻYCIE PRYWATNE I RODZINNE ORAZ PRAWO DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 
Wprowadzenie 
5.1. Prawo do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny 
5.2. Uregulowanie pobytu rodziny 
5.3. Łączenie rodzin 
5.4. Zachowanie jedności rodziny – ochrona przed wydaleniem 
5.4.1. Rozpad związku 
5.4.2. Wyroki skazujące za przestępstwo 
Główne punkty 

6. ZATRZYMANIE I OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ
Wprowadzenie 
6.1. Pozbawienie wolności czy ograniczenie swobody przemieszczania się? 
6.2. Rozwiązania alternatywne dla zatrzymania 
6.3. Wyczerpujący wykaz wyjątków od prawa do wolności 
6.3.1. Zatrzymanie, aby zapobiec nielegalnemu wjazdowi do kraju 
6.3.2. Zatrzymanie w oczekiwaniu na deportację lub ekstradycję 
6.4. Zatrzymanie określone w prawie 
6.5. Konieczność i proporcjonalność 
6.6. Arbitralność 
6.6.1. Zatrzymanie w dobrej wierze 
6.6.2. Należyta staranność 
6.6.3. Realistyczna perspektywa wydalenia 
6.6.4. Maksymalny czas zatrzymania 
6.7. Zatrzymanie osób o szczególnych potrzebach 
6.8. Gwarancje proceduralne 
6.8.1. Prawo do otrzymania uzasadnienia 
6.8.2. Prawo do kontroli przetrzymywania 
6.9. Warunki lub systemy zatrzymania 
6.10. Odszkodowanie za bezprawne zatrzymanie 
Główne punkty 

7. PRZYMUSOWE POWROTY I SPOSÓB WYDALENIA 
Wprowadzenie 
7.1. Przeprowadzenia wydalenia: bezpiecznie, godnie i humanitarnie 
7.2. Poufność 
7.3. Poważna krzywda spowodowana przez środki ograniczające 
7.4. Dochodzenia 
Główne punkty 

8. PRAWA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE 
Wprowadzenie 
8.1. Główne źródła prawa 
8.2. Prawa gospodarcze 
8.2.1. Członkowie rodzin obywateli krajów EOG i Szwajcarii 
8.2.2. Pracownicy delegowani 
8.2.3. Posiadacze niebieskich kart UE, naukowcy i studenci 
8.2.4. Obywatele Turcji 
8.2.5. Rezydenci długoterminowi i beneficjenci dyrektywy o łączeniu rodzin 
8.2.6. Obywatele innych krajów, z którymi zawarto umowy o stowarzyszeniu lub współpracy 
8.2.7. Osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy 
8.2.8. Nieudokumentowani migranci 
8.3. Edukacja 
8.4. Mieszkanie 
8.5. Opieka zdrowotna 
8.6. Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna 
Główne punkty 

9. OSOBY O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH 
Wprowadzenie 
9.1. Małoletni bez opieki
9.1.1. Przyjmowanie i traktowanie 
9.1.2. Ocena wieku 
9.2. Ofiary handlu ludźmi 
9.3. Osoby z niepełnosprwnościami 
9.4. Ofiary tortur i innych poważnych form przemocy 
Główne punkty 

DODATKOWE ŹRÓDŁA 
ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
WYKAZ SPRAW 
JAK ZNALEŹĆ ORZECZNICTWO SĄDÓW EUROPEJSKICH 
INSTRUMENTY UNIJNE I WYBRANE POROZUMIENIA 
ZAŁĄCZNIK 1: STOSOWANIE ROZPORZĄDZEŃ I DYREKTYW UE WYMIENIONYCH W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 
ZAŁĄCZNIK 2: STOSOWANIE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RADY EUROPY 
ZAŁĄCZNIK 3: PRZYJĘCIE PRZEPISÓW EKS
ZAŁĄCZNIK 4: PRZYJĘCIE WYBRANYCH KONWENCJI NZ 
ZAŁĄCZNIK 5: KODY PAŃSTW STOSOWANE W ZAŁĄCZNIKACH