Bibliografia
Okładla dla

Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnegoRedakcja Alina Szczurek-Boruta , Jolanta Suchodolska , Tadeusz Lewowiecki
Wydawca Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,
Cieszyn – Warszawa – Toruń, 2011
ISBN978-83-7780-058-4
Liczba stron376


Obszar Edukacja

Szczególne miejsce w refleksji pedagogicznej i w praktyce oświatowo-wychowawczej zajmuje ostatnio pedagogika międzykulturowa i edukacja międzykulturowa. Na gruncie polskim pedagogika i edukacja międzykulturowa wyraźnie odróżniają się od uprawianej w wielu krajach pedagogiki i edukacji wielokulturowej. Najprościej można powiedzieć, że pedagogika i edukacja wielokulturowa skupiają się na kulturze i edukacji różnych społeczności funkcjonujących obok siebie, raczej zamkniętych we własnym kręgu. Idea pedagogiki i edukacji międzykulturowej zakłada wzajemne poznawanie ludzi i kultur rożnych społeczności, prowadzi do wrażliwości na Innych i ich kultury, do wzajemnego przejmowania (godnych tego) wzorów życia, do wzajemnego wzbogacania kultur, kooperacji, przyjaźni, wspólnych działań na rzecz wielokulturowych społeczeństw i/lub społeczności. To otwarcie na Innych, doznanie do poznania i empatia, kreowania wspólnych światów prowadzi do pokonywania rozmaitych podziałów, uprzedzeń, stereotypów, rożnych przejawów nietolerancji, dyskryminacji, odrzucenia, wrogości. Doświadczenia już blisko dwudziestu lat edukacji międzykulturowej w naszym kraju przynoszą liczne dowody na to, że jest to droga zbliżenia ludzi różnych kultur, narodowości, wyznań. To perspektywa pomyślnego życia w wielokulturowej Polsce i wielokulturowej Europie.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Tadeusz Lewowicki
Wprowadzenie

WYKLUCZENIE EDUKACYJNE I SPOŁECZNE A POLITYKA
Jerzy Nikitorowicz
Wykluczenie tożsamościowe w kreującym się społeczeństwie wielokulturowym wyzwaniem dla edukacji międzykulturowej - konteksty relatywizmu i poprawności politycznej

Wiktor Rabczuk
Zwalczanie nierówności oraz wykluczenia edukacyjnego i społecznego w polityce szkolnej

Halina Rusek
Kobiety na marginesie wielkiego świata

Iwona H. Pugacewicz
Rozważania o wybranych aspektach polityki edukacyjnej Francji na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przemocy, nietolerancji

Barbara Grabowska
Wykluczenie społeczne i edukacyjne a polska polityka społeczna

SZANSE i OGRANICZENIA EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ W PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I EDUKACYJNEMU

Tadeusz Pilch
Źródła i mechanizmy wykluczenia społecznego

Katarzyna Olbrycht
pedagogiczne aspekty wykluczenia społecznego - w kontekście wielokulturowości w szkole

Jolanta Muszyńska
Kapitał społeczny pogranicza - jego możliwości i znaczenie w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu

Dorota Misiejuk
Wychowanie na pograniczu kulturowym. Zagadnienia transferu wartości a marginalizacja tradycji. wyzwania edukacji międzykulturowej.

Aniela Różańska
Przekonania religijne przyczyną poczucia wykluczenia społecznego

Sylwia Jaskóła, Leszek Korporowicz
Wykluczenie w międzykulturowej przestrzeni informacyjnej

Dana Hanesova
Rozvijanie interkulturnych kompetencii ucitelov prostrednictvom metodiky CLIL

Miroslav Kryston
Neformalna edukacia dospelych v multikulturnom kontexte

BADANIA EMPIRYCZNE DOTYCZĄCE UWARUNKOWAŃ, ROZMIARU I FORM WYKLUCZENIA
Krystyna M. Błeszyńska
Dzieci imigrantów i uchodźców jako grupa zagrożona wykluczeniem edukacyjnym

Alina Szczurek-Boruta
Dziecko romskie w szkole - między wykluczeniem a integracją

Beata Kozieł
Wykluczenie edukacyjne - w opinii studentów pedagogiki

Aleksandra Gancarz
Wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej - porównanie opinii studentów kierunków nauczycielskich z Polski i Francji

Alicja Hruzd
Małżeństwa mieszane na Śląsku Cieszyńskim - problem wyboru: kompromis czy wykluczenie?

Urszula Klajmon-Lech
Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka - od wykluczenia do integracji społecznej

PRZYKŁADY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I EDUKACYJNEMU
Przemysław Paweł Grzybowski
Obcy przeciw wykluczeniu społecznemu. Międzykulturowy projekt edukacyjny w peruwiańskim Betlejem

Małgorzata Gil, Anna Gajdzica
Kształcenie dzieci zagrożonych biedą, bezdomnością i innymi patologiami społecznymi. Przykład doświadczeń kanadyjskich.

Teresa Wilk, Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Czego się boisz Europo, czyli znajomy i obcy w perspektywie codzienności. Wybrane przykłady oswajania odmienności.

Marek Walancik
Działania edukacyjne i oświatowe w pedagogice międzykulturowej służące zapobieganiu wykluczeniu kulturowemu społeczności lokalnej - na przykładzie Konigshutte - Królewskiej Huty - Chorzowa

Izabela Kula
Formy przeciwdziałania wykluczeniu edukacyjnemu, informacyjnemu, kulturowemu i społecznemu w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie

Wykaz publikacji w serii wydawniczej "Edukacja Międzykulturowa"

Informacja o autorach