Bibliografia

Nieustająca aktualność tematyki i walory merytoryczne opracowań autorskich dały rezultat zasługujący na publikację. Tym bardziej, że na polskim rynku wydawniczym pozycja ta wpisze się w potrzeby szerokiego kręgu czytelników – od dydaktyków i studentów szeroko rozumianych nauk społecznych po publicystów i praktyków życia publicznego.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ludmiły Dziwięckiej-Bokun
(ze strony Wydawcy)


Spis treści:
Wprowadzenie
Płeć i społeczeństwo - Aldona Wiktorska-Święcka

I.Wprowadzenie
1.Płeć w aspekcie biologicznym, społeczno-kulturowym i psychologicznym
2.Płeć w sferze prywatnej i publicznej
3.Płeć jako determinanta rozwoju ekonomiczno-społecznego w Unii Europejskiej - wspólnotowe rozumienie kategorii płci

II.Płeć a sfera publiczna
1.Kobieta i mężczyzna w sferze publicznej
2.W kwestii terminologii: stereotyp i stereotypy płci
3.Kategoria kobiecości i męskości w świetle tradycyjnych poglądów
4.Kobiecość i męskość a tożsamość w (po)nowoczesności
5.Stereotypy ról związanych z płcią jako podstawa seksizmu i dyskryminacji ze względu na płeć

III.Socjalizacja kobiet i mężczyzn jako determinanta (nie)równości
1.Nabywanie płci społeczno-kulturowej: socjalizacja
2.Kluczowe teorie socjalizacji
3.Wpływ rodziny na proces stawania się kobietą i mężczyzną
4.System edukacji w procesie socjalizacji do ról związanych z płcią
5.Religia jako narzędzie socjalizacji ról przypisanych płciom
6.Media jako instytucje socjalizujące

IV.Kobiety i mężczyźni w społeczeństwie obywatelskim
1.Współczesne społeczeństwo obywatelskie jako obszar aktywności kobiet i mężczyzn
2.O obywatelach i obywatelstwie jako czynniku różnicującym aktywność obu płci w społeczeństwie obywatelskim
3.Zaangażowanie kobiet i mężczyzn w działania organizacji pozarządowych na rzecz równości płci w Polsce

Podsumowanie