Bibliografia
Okładla dla

Płeć kulturowa nauczycieli

Funkcjonowanie w roli zawodowej

Autor/-ka Krzysztof Rubacha , Mariola Chomczyńska-Rubacha
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2007
ISBN978-83-7308-844-3
Liczba stron192
Strona publikacji na www.impulsoficyna.com.pl

Obszar Edukacja
Przesłanki Płeć

Tematem książki jest płeć kulturowa nauczycieli. Zainteresowanie polskiej pedagogiki perspektywą gender w edukacji ma krótką historię. Pojawiło się wraz z rozwojem studiów krytycznych nad edukacją. Dzięki nim płeć społeczno-kulturowa stała się „widzialna”, jako źródło generowania różnic, nierówności i barier rozwojowych. Tym samym materia edukacji przestała być oczywista i jednoznaczna. Stała się tekstem kultury, który czeka na kolejne odczytanie. Proponowane w tej książce odczytanie ma źródła teoretyczne i zmierza do empirycznego opisu i wyjaśnienia relacji pomiędzy stadium rozwoju roli płciowej nauczycieli a ich funkcjonowaniem zawodowym.
Książka składa się z trzech rozdziałów i ma formę raportu z badań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano postawy teoretyczne badań, a więc analizy dotyczące płci kulturowej, roli zawodowej nauczyciela, poczucia własnej skuteczności i strategii wychowawczych nauczycieli. W drugim rozdziale szczegółowo odtworzono proces i etapy konstruowania autorskich narzędzi badawczych, ich standaryzacji i normalizacji. W rozdziale trzecim zamieszczono analizę i interpretację wyników badań, dzieląc go na tyle części, ile było szczegółowych programów badawczych. Fakt, że prezentowana książka jest raportem z badań empirycznych, weryfikujące konkretne teorie, lokuje ją w dyskursie naukowym współczesnej pedagogiki.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Rozdział I
Podstawy teoretyczne
Rola nauczyciela
Teoria rozwoju roli płciowej
Poczucie własnej skuteczności
Strategie wychowawcze

Rozdział II
Metoda
Pomiar stanu rozwoju ról płciowych nauczycieli
Pomiar pełnienia roli nauczyciela
Pomiar poczucia własnej skuteczności
Pomiar strategii wychowawczych

Rozdział III
Wyniki

Badanie 1. Poczucie własnej skuteczności nauczycieli o zróżnicowanych stadiach rozwoju roli płciowej
Badanie 2. Strategie wychowawcze nauczycieli o różnych stadiach rozwoju roli płciowej
Badanie 3. Pełnienie roli nauczyciela przez badanych w różnych stadiach rozwoju roli płciowej
Badanie 4. Pełnienie roli nauczyciela przez badanych prezentujących zróżnicowane strategie wychowawcze
Badanie 5. Role płciowe, poczucie skuteczności i strategie wychowawcze jako determinanty pełnienia roli nauczyciela
Zakończenie
Literatura