Bibliografia

W wielu krajach kobiety stanowią ponad połowę obywateli, a mimo to są one nielicznie reprezentowane we władzach i rzadko zajmują najwyższe stanowiska kierownicze i przywódcze.
„Szkalny sufit” to niewidzialna bariera, która uniemożliwia kobiotom dotarcie do najwyższych szczebli kariery. Pojęcie to symbolizuje perspektywę awansu przy równoczesnej jego nieosiągalności. Książka omawia wyniki badań dotyczących szans i ograniczeń karier zawodowych kobiet w Polsce, scieżek karier kobiet i mężczyzn w świecie polityki i w świecie biznesu oraz w samorządach lokalnych. Opisano w niej również instrumenty prawne Unii Europejskiej dotyczące równych szans kobiet i mężcyzn oraz ich zastosowonie do polskiego prawa. Publikacje jest monografią zjawiska „szklanego sufitu”.
(informacja ze strony wydawcy)