Bibliografia

Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce.Autor/-ka Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Wydawca Biblioteka Think Tanku Feministycznego,
2010
Liczba stron56
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Większość instytucji mających istotne znaczenie dla ludzi, takich jak prawo, państwo, czy rynek, ukształtowana była z perspektywy mężczyzn, a nieobecność w nich kobiet, jest cechą, która instytucje te definiuje. Wyjątek stanowiła rodzina, w której kobiety odgrywały centralną, choć podporządkowaną rolę (Acker 2010). To historyczne przywiązanie kobiety do gospodarstwa domowego ukonstytuowało podział pracy w społeczeństwie, gdzie praca wykonywana w domu na rzecz rodziny postrzegana jest jako poślednia względem pracy wykonywanej odpłatnie na rynku, bądź też w ogóle nie jest definiowana jako praca (Charkiewicz, Zachorowska-Mazurkiewicz 2009, Zachorowska-Mazurkiewicz 2010, Peterson 1994). Jednocześnie współcześnie w głównym nurcie teorii społecznych, lecz również w praktyce, w wytycznych politycznych, podkreśla się znaczenie pracy wykonywanej na rynku pracy nie tylko dla poszczególnych osób, lecz również dla społeczeństwa i gospodarki. Szczególnie podkreśla się znaczenie aktywności zawodowej kobiet, tym samym promując model uniwersalnego żywiciela rodziny, w którym osoby dorosłe obojga płci zaangażowane są w rynek pracy, a praca na rzecz gospodarstwa domowego wykonywana jest w czasie wolnym często kosztem odpoczynku (zob. McDowell 2010). Promocja zatrudnienia nie powinna pomijać negatywnych zjawisk związanych ze współczesnym rynkiem pracy, takich jak bezrobocie, szczególnie dotkliwie dotyczące kobiet, jak i narastająca tymczasowość zatrudnienia – brak stabilizacji. Dodatkowo wciąż nie udało się doprowadzić do sytuacji, w której posiadanie pracy zabezpieczałoby przez ubóstwem, a więc w Polsce wciąż występuje zjawisko pracujących ubogich.
(fragment Wprowadzenia)