Bibliografia

Vademecum jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników oświaty, służb mundurowych, urzędników samorządowych oraz środowisk służby medycznej. Może stanowić jednak także swoisty niezbędnik sędziego, prokuratora czy każdej innej osoby, która zajmuje się lub chce się zająć kwestiami integracji cudzoziemców, albo będzie mieć do czynienia z cudzoziemcami w swojej pracy zawodowej czy w ramach działalności społecznej.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Słowo wstępne

Dr KATARZYNA GMAJ
Wprowadzenie w zagadnienia migracji i integracji
1. Co oznacza słowo „migracje”
2. Dlaczego ludzie migrują?
3. Co to jest integracja?
4. „Integracja” a „asymilacja”
5. Co to jest „spójność społeczna”?
6. Migracje jako naturalny element zachowania ludzkości
7. Imigracja do Polski
8. Obszary działań państwa w zakresie migracji
9. Przejście od asymilacji do wielokulturowości i co dalej?
Bibliografia

DOMINIKA CIEŚLIKOWSKA
Psychologiczne i społeczne konsekwencje wyjazdu do innego kraju
1. Abc akulturacji
2. Po co nam świadomość i wiedza o psychologicznych i społeczno-kulturowych konsekwencjach akulturacji?
Bibliografia

EWA OSTASZEWSKA-ŻUK, konsultacje: KAROLINA RUSIŁOWICZ
Prawa cudzoziemców w Polsce – wybór
1. Cudzoziemiec w kontakcie z policją, Strażą Graniczną, prokuratorem i sądem
1.1. Przestępstwa związane z nienawiścią i przemocą na tle rasowym, narodowym, religijnym
1.2. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
1.3. Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym
1.4. Prawa osoby zatrzymanej
1.5. Wydalenie cudzoziemca z terytorium Polski
1.6. Podstawy działania funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji
2. Cudzoziemiec i urzędy samorządowe
2.1. Prawo do zasiłku i świadczeń z tytułu bezrobocia
2.2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
2.3. Prawo do świadczeń rodzinnych
2.4. Prawo do zawarcia związku małżeńskiego
2.4.1. Kwestia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
2.5. Powszechne problemy pojawiające się w kontaktach cudzoziemców z urzędami
2.5.1. Kwestia uznawania dokumentów tożsamości
2.5.2. Kwestia braku posiadania określonych dokumentów
2.5.3. Kwestia odmowy przyjęcia wniosku
2.5.4. Kwestia używania języków obcych w urzędach w celu komunikacji z cudzoziemcem
3. Zasady dostępu do służby zdrowia obywateli państw trzecich
3.1. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej
3.2. Prawo do wyboru lekarza
3.3. Prawo do leczenia szpitalnego
4. Cudzoziemiec a edukacja
4.1. Prawo do nauki
4.2. Prawo do wychowania przedszkolnego i obowiązek przedszkolny
4.3. Obowiązek szkolny
4.4. Obowiązek nauki
4.5. Zasady przyjmowania dziecka cudzoziemskiego do poszczególnych placówek edukacyjnych
4.6. Dodatkowe prawa cudzoziemców w zakresie edukacji
5. Zakaz dyskryminacji
6. Rodzaje zezwoleń wydawanych cudzoziemcom przybywającym do Polski jako migranci dobrowolni, o których wspomina się w niniejszym opracowaniu
6.1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
6.2. Zezwolenie na osiedlenie się
6.3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
6.4. Zgoda na pobyt tolerowany
Bibliografia

Dr ANNA ZAJENKOWSKA
Kultura a komunikacja .
Bibliografia

GAWEŁ WALCZAK , konsultacje: HELENA PATZER
Grupy cudzoziemców w Polsce
1. Wprowadzenie – podstawowe informacje o cudzoziemcach w Polsce
2. Kraje pochodzenia cudzoziemców
3. Opis wybranych grup cudzoziemców
3.1. Ukraina
3.2. Białoruś
3.3. Rosja
3.4. Wietnam
3.5. Chiny
3.6. Indie
3.7. Gruzja
3.8. Nigeria
3.9. Filipiny
3.10. Nepal
4. Przykładowe doświadczenia imigrantów w Polsce – na podstawie rozmów z imigrantami przeprowadzonych w 2011 r.
4.1. Decyzja o wyjeździe/przyjazd do Polski
4.2. Sprawy urzędowe
4.3. Wizyty u lekarza/służba zdrowia
4.4. Małżeństwo z Polką/Polakiem
4.5. Język
4.6. Załatwianie codziennych spraw
4.7. Życie towarzyskie/czas wolny
4.8. Poczucie bezpieczeństwa/stosunek Polaków do cudzoziemców
4.9. Tęsknota za krajem ojczystym/chęć powrotu
5. Organizacje zrzeszające cudzoziemców mieszkających w Polsce – wybór
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Bibliografia

MARTA SZCZEPANIK
Dobre praktyki. Doświadczenia polskie oraz innych państw przyjmujących obywateli państw trzecich
1. Dobre praktyki w zakresie kontaktów przedstawicieli administracji państwowej z migrantami
1.1. Edukacja o prawach i obowiązkach
1.2. Poradnictwo prawne i integracyjne dla migrantów
1.3. Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla pracowników administracji państwowej oraz służb mundurowych
1.4. Platformy wymiany informacji
2. Dobre praktyki w sferze edukacji
2.1. Wspieranie idei szkoły wielokulturowej
2.2. Rozwijanie międzykulturowych kompetencji uczniów i nauczycieli
2.3. Dzieci-migranci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe)
3. Dobre praktyki w sferze opieki zdrowotnej
3.1. Dostęp do opieki zdrowotnej
3.2. Działania na rzecz poprawy jakości usług medycznych świadczonych migrantom
3.3. Zdrowie psychiczne migrantów
3.4. Model biopsychospołeczny
3.5. Promocja zdrowia
4. Inne działania na rzecz wsparcia integracji imigrantów
4.1. Monitoring społeczny na rzecz walki z dyskryminacją
4.2. Codes of Conduct
4.3. Zasady etyki zawodowej a prawa człowieka
Bibliografia
Autorzy