Bibliografia
Okładla dla

Od gości do sąsiadów.

Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej

Redakcja Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Bloch i Elżbiety M. Goździak
Wydawca Centrum Badan Migracyjnych UAM,
Poznań, 2010
Liczba stron262
Link do publikacji

Niniejsza publikacja, będąca podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu zrealizowanego przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, omawia czynniki sprzyjające i bariery w dostępie cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej do świadczeń, ofert i usług w trzech kluczowych dla codziennego funkcjonowania obszarach: w sferze edukacji – zarówno podstawowej, jak i wyższej, na rynku pracy oraz w zakresie opieki zdrowotnej. Pomyślna integracja imigrantów w tych dziedzinach życia, czyli stworzenie sprzyjających warunków strukturalnych i przychylnej atmosfery do wtopienia się przybyszy w tkankę miasta, jest punktem wyjścia dla ich adaptacji w wymiarze społeczno-kulturowym. Rzecz jasna, adaptacja taka nie musi oznaczać asymilacji, czyli zatracenia przez „nowych poznaniaków” ich tożsamości etnicznej czy kulturowej.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Przedmowa Michał Buchowski

Rozdział I: Projekt: idea, cele, metody
Natalia Bloch
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
Zespół badawczy
Cele projektu
Kategorie pojęciowe
Metodyka
Badana grupa
Zasady kodowania
Podziękowania

Rozdział II: Cudzoziemcy w Poznaniu: goście, imigranci, sąsiedzi
Elżbieta M. Goździak

Rozdział III: Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych
Natalia Bloch
Zameldowanie
Legalizacja pobytu
Małżeństwa mieszane
Płacenie podatków
Edukacja
Praca
Opieka zdrowotna
Podsumowanie


Rozdział IV: Cudzoziemiec jako uczeń i student. Integracja w obszarze poznańskiej edukacji
Izabela Czerniejewska
Uczniowie cudzoziemscy a poznańskie szkoły
Sytuacja prawna
Decyzja o migracji a edukacja dzieci
Przygotowanie do podjęcia nauki
Przyjęcie dziecka do szkoły
Relacje z nauczycielami i uczniami
Różnice kulturowe w szkole
Szkoła międzynarodowa
Dodatkowe zajęcia z języka polskiego
Brak wsparcia dla nauczycieli i dyrekcji
Rekomendacje. Uczniowie cudzoziemscy
Studenci cudzoziemscy a poznańskie uczelnie
Sytuacja prawna
Motywacje studiujących cudzoziemców
Polski czy angielski: w jakim języku studiować?
Nauka języka polskiego
Rekrutacja na studia
Czas studiowania i czas wolny
Wsparcie dla zagranicznych studentów
Opłaty za studia
Rekomendacje. Studenci cudzoziemscy

Rozdział V: Cudzoziemiec jako pracownik i pracodawca. Integracja na poznańskim rynku pracy
Ignacy Jóźwiak, Anna Romanowicz
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy: sytuacja prawna
Cudzoziemcy na poznańskim rynku pracy: dane urzędowe
Motywacje migracyjne poznańskich cudzoziemców
Podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie doświadczenia
Przymus ekonomiczny
Motywacje osobiste
Zdobycie wykształcenia
Sektory zawodowe: posiadane kwalifikacje a wykonywana praca
Praca poniżej kwalifikacji
Praca zgodna z kwalifikacjami
Wykorzystywanie kompetencji związanych z krajem pochodzenia
Własna działalność gospodarcza
Bezrobocie
Ułatwienia i utrudnienia dla cudzoziemców na poznańskim rynku pracy
Status prawny cudzoziemca a rynek pracy
Procedury i wymogi: zatrudnienie a legalizacja pobytu
Wsparcie ze strony pracodawców
Wsparcie nieformalne: pomoc osób trzecich
Odmienne traktowanie ze względu na kraj pochodzenia
Rekomendacje

Rozdział VI: Cudzoziemiec jako pacjent. Integracja w sferze poznańskiej opieki zdrowotnej
Agnieszka Mińkowska
Dostęp cudzoziemców do opieki zdrowotnej: sytuacja prawna
Lokalny kontekst dostępu do opieki zdrowotnej
Zdrowie imigrantów: kwestie odmienności językowej i kulturowej
Główne bariery w integracji z poznańską opieką zdrowotną
Bariera językowa i brak dostępu do informacji
Odmienne traktowanie ze względu na kraj pochodzenia
Transkrypcja imion i nazwisk
Obustronne konsekwencje barier
Podsumowanie
Rekomendacje

Rozdział VII: Przyszłość polityki integracyjnej w Polsce
Elżbieta M. Goździak
Charakterystyka respondentów
Bibliografia
Migracje w Polsce i Europie. Wybrana literatura przedmiotu
Autorzy