Bibliografia
Okładla dla

Od gender do transgender: ewolucja kategorii płci społeczno- kulturowej w naukach społecznych i prawie międzynarodowymAutor/-ka Magdalena Grabowska
Wydawca Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Warszawa, 2012
Liczba stron30


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

W naukach społecznych uznaje się iż twórcą pojęcia „gender” był psycholog amerykański Robert Stoller. Chociaż koncepcja płci społeczno-kulturowej była obecna w naukach społecznych na długo przed badaniami prowadzonymi przez Stollera, to on jako pierwszy użył w roku 1968 tego słowa w odniesieniu do niezgodności pomiędzy płcią biologiczną a poczuciem, czy też tożsamością płci reprezentowanym przez osoby transseksualne. Zdaniem Stollera, „gender” reprezentuje jeden z aspektów tożsamości płciowej, która postrzegał jako opartą na wpływach biologicznych i hormonalnych, płci przypisanej przy narodzinach i wpływach środowiska (Stoller 1968).
Współcześnie pojęcia „gender” używamy najczęściej jako kategorii analitycznej w naukach społecznych, w szczególności w dziedzinie „gender studies” lub studiów na kobietami, lub w kontekście dyskryminacji ze względu na płeć. To ostatnie użycie odnosi się do sytuacji nierównego traktowania kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami.
(fragment Wstępu)