Bibliografia
Okładla dla

Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację: uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczneAutor/-ka Jolanta Mikulska
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań, 2008
ISBN83-232189-9-9
Liczba stron555


Obszar Nauka

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I. Przegląd literatury

1. "Bycie innym" jako podstawa stereotypów i uprzedzeń społecznych
2. Kategorie społeczne jako czynnik różnicy w zakresie pozycji społecznej grup i osób
2.1.Płeć
2.2. Wiek
2.3. Wyznanie
2.4. Zdrowie
3. Rola cech społeczno-demograficznych i psychologicznych w procesie tworzenia stereotypów i uprzedzeń wobec "innych"

CZĘŚĆ II. Badania

1. Model badań
1.1. Cele badania i problemy badawcze
1.2. Zmienne zależne i niezależne
1.3. Hipotezy badawcze
1.4. Narzędzia badawcze - pomiar zmiennych
1.5. Charakterystyka próby
1.5.1. Opis próby
1.5.2. Procedura doboru próby
1.6. Przebieg badań
2. Wyniki badań
2.1. Społeczne obrazy kobiet
2.1.1. Stereotypy społeczne kobiet
2.1.2. Uprzedzenia wobec kobiet
2.1.3. Społeczno-demograficzne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec kobiet
2.1.4. Psychologiczne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec kobiet
2.1.5. Podsumowanie
2.2. Starość jako wyróżnik społeczny
2.2.1. Stereotypy społeczne osób starszych
2.2.2. Uprzedzenia wobec osób starszych
2.2.3. Społeczno-demograficzne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec osób starszych
2.2.4. Psychologiczne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec osób starszych
2.2.5. Podsumowanie
2.3. Wyznanie jako podstawa stereotypów i uprzedzeń społecznych
2.3.1. Stereotypy społeczne osób innego wyznania
2.3.2. Uprzedzenia wobec osób innego wyznania
2.3.3. Społeczno-demograficzne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec osób innego wyznania
2.3.4. Psychologiczne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec osób innego wyznania
2.3.5. Podsumowanie
2.4. Niepełnosprawność - kategoria różnicy społecznej
2.4.1. Stereotypy społeczne osób niepełnosprawnych
2.4.2. Uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych
2.4.3. Społeczno-demograficzne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych
2.4.4. Psychologiczne determinanty stereotypów i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych
2.4.5. Podsumowanie
2.5. Społeczna pozycja kobiet, osób starszych, innego wyznania i niepełnosprawnych w kontekście porównań ich stereotypów społecznych i uprzedzeń wobec nich
Wnioski z badań
Bibliografia
Aneks
Spis tabel
Spis wykresów
Social representations of groups threatened by discrimination. Socio-demographic and psychological factors (Summary)