Bibliografia
Okładla dla

O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykładyRedakcja Barbara Szatur-Jaworska
Wydawca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa, 2014
ISBN978-83-938366-4-2
Liczba stron112
Link do publikacji

Obszar Media
Przesłanki Wiek

Debata „O sposobach mówienia o starości” przyniosła zatem podwójny efekt: wypowiedzi w dyskusji oraz pisemne opracowania. Całym tym dorobkiem dzielimy się z Czytelnikami niniejszej publikacji. W pierwszej części publikujemy stenogram dyskusji przeprowadzonej 2 października 2013 roku. Część druga, zatytułowana „Suplement do dyskusji” zawiera, niejednorodne pod względem formalnym, opracowania ośmiu autorów. Są to zarówno artykuły naukowe, odwołujące się do badań własnych i/lub do literatury przedmiotu, jak i eseje, mające luźną kompozycję, zawierające przemyślenia i osobiste opinie autorów. Mowa w nich o języku, jakim mówi o starości i o jej obrazach.
Autorzy zajmują się bezpośrednimi relacjami między ludźmi oraz mediami, sztuką, reklamą i językiem nauki. Nasza publikacja dokumentuje wiedzę, opinie i poglądy stosunkowo nielicznego grona osób. Nie zawiera zatem ani kompletnego, ani zamkniętego katalogu stanowisk i opinii na temat języka i wizerunku, który pomagałby ludziom „oswajać” ich własną starość, sprzyjałby budowaniu lepszej pozycji starszych osób w społeczeństwie i czyniłby przyjaznymi relacje międzypokoleniowe.
Mamy nadzieję, że udostępnione w publikacji wypowiedzi zachęcą Czytelników do kontynuowania dyskusji, obmyślania projektów edukacyjnych i podejmowania dialogu z osobami starszymi.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

Barbara Szatur-Jaworska
Wprowadzenie

Zapis debaty
Powitanie

Małgorzata Marcjanik
Językowy obraz osoby starej

Dyskusja panelowa

Dyskusja z udziałem publiczności

Suplement do debaty
Halina Bortnowska
Wiekowość

Piotr Czekanowski
Wieloznaczność określeń odnoszonych do ludzi starych

Wiesław Godzic
Czy celebryta może być stary?

Ewa Kulisz
Obraz seniora w mediach

Barbara Szatur-Jaworska
Mówienie i myślenie o starości

Maciej Zdziarski
Codzienne i odświętne narracje w sprawie starości

Rafał Zimny
Językowy obraz osób stuletnich w doniesieniach prasowych – kilka uwag.

Maria Zrałek
Czy musimy wstydzić się starości?

Streszczenie
Summary
O autorach