Bibliografia
Okładla dla

Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej PolsceRedakcja Małgorzta Fuszara
Wydawca Wydawnictwo TRIO,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-7436-149-1
Liczba stron394


Przesłanki Płeć

Książka zawiera, obok teoretycznej analizy przemian męskości we współczesnej kulturze, wyniki badań empirycznych nad mężczyznami pełniącymi rodzinne i zawodowe role dotąd kojarzone z kobietami i kobiecością: wychowawców małych dzieci, pielęgniarzy, nauczycieli. Autorami tych opracowań są m.in. Małgorzata Fuszara, Beata Łaciak, Krzysztof Arcimowicz, Jacek Kurczewski, Katarzyna Władyka. Materiały empiryczne, które stały się podstawą opracowań, to zarówno teksty kultury jak wywiady indywidualne i grupowe. Książka będzie pierwszym na polskim rynku opracowaniem zawierającym bogaty materiał na temat mężczyzn pełniących role uważane wcześniej za nietypowe i zarezerwowane dla kobiet.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Małgorzata Fuszara: Wstęp

Krzysztof Arcimowicz: Przemiany męskości w kulturze współczesnej
Dwie wizje męskości
Studia nad męskością i społeczny ruch mężczyzn
Mężczyźni w sferze zawodowej
Mężczyźni w sferze domowej
Ciało i seksualność mężczyzny
Męskość w przyszłości
Refleksje końcowe
Bibliografia woluminpl spis

Cześć pierwsza WSPÓŁCZESNE OJCOSTWO
Małgorzata Fuszara: Wstęp

Anna Krajeńska: Konteksty ojcostwa
Uwagi wstępne
Ojcostwo w teoriach psychologicznych i socjologicznych
Psychoanaliza Freudowska
Psychoanaliza humanistyczna Fromma
Teoria Parsonsa
Teoria uczenia się
Rola ojca w rodzinie
Ojcostwo w Polsce - rys historyczny
Stawanie się ojcem
Nurty badań nad ojcostwem
Ojciec i matka - porównanie ról
Kryzys ojcostwa
Przyczyny i istota zjawiska
Skutki kryzysu ojcostwa
Samotni ojcowie
Sprawujący opiekę nad dzieckiem
Nie sprawujący opieki nad dzieckiem
Ojcostwo patologiczne
Alkoholizm
Przemoc
Ojciec katolicki
Podsumowanie
Bibliografia

Krzysztof Arcimowicz; Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku
Wprowadzenie
Materiał badawczy
Postępowanie badawcze
Typologia wzorów ojca w przekazach medialnych
Tradycyjny paradygmat męskości
Żywiciel rodziny
Głowa rodziny
Srogi wychowawca
Nowy paradygmat męskości
Opiekun dziecka
Partner dziecka
Ojciec „rodzący"
Dzień Ojca w polskich stacjach telewizyjnych w 2006 i 2007 roku
Zakończenie
Bibliografia

Beata Łaciak: Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych
Mąż tradycjonalista
Mąż partner
Maż niewierny
Mąż macho
Mąż sadysta
Ojciec tradycyjny
Nowy model ojcostwa
Ojcostwo zastępcze
Ojciec po rozwodzie
Samotne ojcostwo
Bibliografia

Małgorzata Fuszara: Ojcostwo w opinii mężczyzn - ojców małych dzieci
Planowanie i wyobrażenia o przyszłości przed urodzeniem się dziecka
Uczestnictwo ojca w porodzie
Plany dotyczące przyszłej opieki nad dzieckiem
Decyzja o opiece ojca nad dzieckiem. Powody tej decyzji
Reakcje innych na fakt sprawowania przez ojca opieki nad mafym dzieckiem
Reakcja rodziny
Reakcja przyjaciół i znajomych
Reakcja szefów na wzięcie urlopu wychowawczego przez mężczyznę
Reakcja obcych
Co robi ojciec a co malka. Jak powinno być?
Trudności w pełnieniu roli „głównego opiekuna". Dlaczego mężczyźni tak rzadko podejmują się tej roli?
Zalety opiekowania się dziećmi przez ojców
Przyszłość: czy więcej mężczyzn będzie korzystało z urlopów wychowawczych?
Zakończenie
Bibliografia

Eleonora Zielińska: Sytuacja prawna mężczyzn w Polsce - godzenie sytuacji zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w aspekcie ojcostwa
Wprowadzenie
Prawo polskie
Ogólny kontekst prawny
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Prawo wspólnotowe
Obowiązujące akty prawne
Orzecznictwo ETS
Sytuacja prawna w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Ocena uregulowań obowiązujących w Polsce na tle prąwno porównawczym

Katarzyna Władyka: Brak braku ojca. Samodzielne macierzyństwo a zagadnienie ojcostwa
Samodzielne matki z wyboru
Rodzicielstwo sprasowane
„Daddy questions" — amerykańskie poradniki i portale www
Polki mówią
Androginia Amazonek
Bibliografia

Jacek Karczewski: Dziadek i babcia, czyli dług międzypokoleniowy
Stare pokolenie o rodzicach
Znaczenie więzi ponadpokoleniowej
Ocena pokolenia najstarszego przez młodych
Badania komplementarne
Bibliografia

Część druga MĘŻCZYŹNI W ZAWODACH SFEMINIZOWANYCH
Małgorzata Fuszara: Wstęp
Małgorzata Fuszara: Dobrze jest być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych
Cechy społeczno-demograficzne respondentów
Wiek
Staż pracy
Wykształcenie
Sytuacja rodzinna
Drogi do zawodu i motywacje podjęcia pracy
Mężczyźni wśród kobiet. Odsłona pierwsza: edukacja
Mężczyźni wśród kobiet. Odsłona druga: praca w sfeminizowanym zawodzie
Reakcja otoczenia: bliscy o wyborze zawodu i piacy
Reakcja otoczenia: pacjenci, klienci, uczniowie i ich rodzice wobec mężczyzn pracujących w sfeminizowanych zawodach
Cechy mężczyzn i kobiet, prace męskie i kobiece. Czy kobiety i mężczyźni mogą się nauczyć czegoś od siebie nawzajem?
Sfery „męskie" i „kobiece" w pracy i poza nią
Bariery w wykonywaniu zawodu
Zamiast zakończenia: czy warto wprowadzać zmiany i jak tego dokonać
Bibliografia

Karina Jankowska: Mężczyźni - nauczyciele gimnazjalni i licealni
Wprowadzenie
Motywy wyboru zawodu
Reakcja otoczenia
Stosunek do wykonywanego zawodu
Relacje ze współpracownikami
Relacje z uczniami
Awans zawodowy
Stosunek do własnej płci
Zakończenie

Małgorzata Fuszara: Zakończenie
Małgorzata Fuszara: Finał comments