Bibliografia
Okładla dla

Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności.Autor/-ka Dorota Wiszejko-Wierzbicka
Wydawca Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-7383-426-2
Liczba stron119
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Kiedy na świat przychodzi dziecko z ograniczeniem sprawności, również potrzebuje społecznej otuliny dla swojego rozwoju. Zdane jest ono na sytuację w danym momencie historycznym w państwie i społeczeństwie (polityka spo- łeczna i postawy otoczenia), zastaje rodziców przygotowanych lub pełnych obaw w związku z jego przyjściem na świat, wzrasta we wspólnocie, która chce i potrafi je przyjąć w swoje struktury bądź z miejsca odrzuca. Kwestia, jak potoczą się losy tego dziecka i czy w przyszłości stanie się pełnoprawnym członkiem społeczności, w dużej mierze określona jest już na początku jego drogi. Sposób, w jaki będzie ono od najmłodszych lat traktowane przez swoje otoczenie, ukształtuje w nim bowiem relatywnie trwałą postawę wzglę- dem innych. Tak więc to co indywidualne, jak samoocena, samoakceptacja, wydaje się ściśle zależne od tego co społeczne i zewnętrzne – postaw otoczenia, zwrotnych komunikatów od innych. Można wyobrazić sobie, że przychylne, mądre (nie nadopiekuńcze albo w jakimś sensie „specjalne”) traktowanie dziecka przez otoczenie, czyli tzw. bliższą czy dalszą jego społeczność (rodzinę, sąsiadów, szkołę itp.), na trwałe jest przez nie asymilowane, daje podwaliny pod pozytywną samoocenę, akceptację samego siebie.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Aktywność a partycypacja społeczna i obywatelska: podstawowe pojęcia
1.1. Wprowadzenie
1.2.  Filary społeczeństwa obywatelskiego
1.3.  Samoakceptacja i samoocena
1.4.  Jakość życia – aktywność w ważnych obszarach życia
1.5.  Partycypacja społeczna i obywatelska
1.6.  Relacje pomiędzy samoakceptacją, jakością życia i partycypacją społeczną
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2
Opis badania
2.1. Wprowadzenie
2.2.  Pytania i hipotezy
2.3.  Metodologia badania i zastosowane narzędzia
2.3.1.  Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) – „koło życia”
2.3.2.  Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z udziałem bliskich (AFG)
2.3.3.  Kwestionariusz samooceny – wersja skrócona
2.3.4.  KBS – kwestionariusz badań sondażowych (wersja pilotażowa)
2.4.  Osoby badane – najważniejsze charakterystyki
2.4.1.  Zmienne demograficzne: płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania
2.4.2.  Niepełnosprawność i choroby respondentów
2.4.3.  Samoocena zdrowia respondentów
2.4.4.  Skala samoakceptacji własnej choroby
2.4.5.  Aktywność zawodowa
2.4.6.  Sytuacja materialna gospodarstwa domowego
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Jak daleko od samoakceptacji do partycypacji społecznej i obywatelskiej?
3.1.  Postrzeganie siebie – samoakceptacja i samoocena
3.2.  Jakość życia – aktywność w ważnych obszarach „koła życia”
3.2.1.  Stan pomiędzy obecnym a pożądanym „kołem życia”
3.2.2.  Stopień ważności aktywności społecznej i obywatelskiej na tle różnych obszarów życia
3.2.3 Poziom zadowolenia z różnych obszarów życia
3.2.4.  Trudności w realizowaniu się w różnych obszarach życia wynikające z niepełnosprawności
3.3.  Postrzeganie siebie a partycypacja społeczno-obywatelska
3.4 Podsumowanie

Rozdział 4
Co przeszkadza w podejmowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej?
4.1.  Bariery utrudniające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
4.1.1.  Bariery psychologiczne
4.1.2.  Bariery społeczne
4.1.3.  Bariery strukturalne
4.2.  Potrzeby związane z partycypacją społeczną i obywatelską
4.3.  Przynależność do organizacji
4.4.  „Manifest aktywności społecznej”
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5
Wnioski końcowe

Rozdział 6
Rekomendacje
Bibliografia

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

Streszczenie
Summary