Bibliografia

Równouprawnienie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek, orientację seksualną i wiele innych to zobowiązania, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, zaświadczając to treścią Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji. Stosunek państwa i spo- łeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjonowania każdej demokracji. Również w Polsce istnieją osoby przynależące do przeróżnych mniejszości społecznych, jak choćby: etnicznych, narodowych, religijnych, wiekowych, płciowych, seksualnych i tych determinowanych sprawnością fizyczną lub intelektualną. Niestety, problem dyskryminacji, na jaką są one narażone, należy do stałego ryzyka w kraju pełnym ludzi o zróżnicowanym światopoglądzie i odmiennych oczekiwaniach w zakresie dziedziny polityki, prawa, ekonomii, obyczajowości i kultury. Z tego powodu proponowana monografia jest zaproszeniem do refleksji w imię poszerzania granic myślenia o nierównościach społecznych w horyzoncie edukacji i dla jej otwierania. Tę, niezależnie od tego, czy potraktować wąsko, jako proces ograniczony do środowiska szkolnego, czy szerzej, utożsamiając z wieloobszarowym procesem wspierania i kształtowania rozwoju człowieka, nie sposób oddzielić od zagadnień stratyfikacji, podziałów władzy, dystrybucji dóbr i odpowiedzialności. W dyskusji nad zjawiskiem nierówności społecznych udział wzięli. Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, profesje i instytucje.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Część I Dysproporcje i niesprawiedliwość

Zbyszko Melosik
Edukacja i stratyfikacja społeczna

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Kobiety, dyplom i rynek pracy. Kontrowersje wokół dostępu do statusu, stanowisk i dochodów

Krystyna Kmiecik-Baran
Mowa nienawiści: socjologiczne i psychologiczne mechanizmy

Anna Patalon
Zasada równości wobec prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

Magdalena Hinc-Wirkus
Uczestnictwo w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Część II Seksualność i tożsamość

Marcin Welenc
Szkoła i męskość w okresie ustrojowej transformacji w Polsce

Justyna Ratkowska-Pasikowska, Sławomir Pasikowski
Rozwiązania metodologiczne w badaniach dziecięcych zachowań dyskryminacyjnych ze względu na płeć

Agnieszka Ewa Łyś
Mity i stereotypy na temat przemocy seksualnej – geneza, konsekwencje, wyzwania

Wojciech Oronowicz, Karolina Radomska, Adam Siwiak, Piotr Kotkowski, Karolina Rogowska, Piotr Serafin
Potrzeba kształcenia psychologów i lekarzy w zakresie psychologii i seksuologii LGBT

Łukasz Androsiuk
Przyjemność kontrolowana. Wokół kategorii władzy, płci, autorytetu, oporu w kontekście badań ludologicznych


Część III Edukacja i szkoła

Szymon Dąbrowski
Pedagogika slow strategią działania w edukacji równościowej

Agnieszka Łagoda
Edukacja równościowa jako niezbędny element edukacji obywatelskiej i wychowania do tolerancji – szanse / możliwości / wyzwania w dobie kryzysu migracyjnego

Grzegorz Piekarski
Postkolonialne kody polskiej kultury a szkoła walcząca o równość

Jolanta Maciąg
„Czy jest możliwe?” Autonomiczne współbytowanie nauczyciela i ucznia w młodszym wieku szkolnym w warunkach neoliberalnej rzeczywistości

Dorota Kiełb-Grabarczyk
Sytuacja szkolna dziecka z otyłością

Tomasz Dobrowolski
Tolerancja wobec niepełnosprawności we wczesnej edukacji


Część IV Natura i kultura

Agnieszka Zalewska-Meler
Chronić siebie – odtrącić chorego. Dyskryminacja w dyskursie społecznym o zdrowiu

Marta Anna Sałapata
Wobec śmierci wszyscy równi – z wychowania ku niej… wykluczeni. Wokół pedagogiki śmierci

Marta Gliniecka
Inny czy obcy? Postawa studentów wobec odmienności kulturowej

Marta Małecka
O potrzebie edukacji cielesnej w polskiej szkole. Reprezentacje wzorów kultury ciała młodzieży szkolnej, czyli (po)między normą a działaniem – raport z badań własnych

Telimena Ryta
Od wstydu do dumy – o identyfikacji kulturowej Kaszubów

Noty o Autorach