Bibliografia
Okładla dla

Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmianRedakcja Beata Maj , Wiktor Żłobicki
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2012
ISBN978-83-7850-112-1
Liczba stron486


Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Wykluczenie edukacyjne

Tom, który prezentujemy Czytelnikom, poświęcony jest problematyce nierówności w dostępie do edukacji i udziału poszczególnych grup społecznych w kształceniu różnego typu i na różnych poziomach w Polsce oraz w innych krajach Europy.
Artykuły zostały zebrane w kilku grupach tematycznych.

Zgodzę się z redaktorami tomu, że zebrane w publikacji teksty obrazują złożoność i wieloaspektowość podjętej problematyki. Od siebie dodam, że bardzo dobrze ją oddają. Zaproszeni do współpracy autorzy w sposób wyczerpujący, a jednocześnie bardzo dobrze osadzony w literaturze tematu odkrywają przed czytelnikiem obszary, przyczyny, uwarunkowania i oblicza nierówności edukacyjnych. Wnikliwy odbiorca znajdzie w tym tomie materiał, który może zaskoczyć, zszokować, wręcz zbulwersować, jak choćby wskazane przez jedną z autorek błędy w podręcznikach dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Może jednak również skłaniać do refleksji i zadania sobie pytań podstawowych, o to, czym są dla nas równość, demokracja, jakiej równości, jakiej demokracji chcemy, a na jaką się zgadzamy.
Z przyjemnością rekomenduję publikację pod redakcją Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj pod tytułem Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian do druku i jestem przekonana, że znajdzie ona szerokie grono czytelników.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Iwony Chrzanowskiej

SPIS TREŚCI:
Wstęp 

Część I
Stan i perspektywy współczesnej edukacji


Bogusław Śliwerski
Demokracja w szkole – szkołą wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów 

Krystyna Ferenz
Oblicza współczesnego egalitaryzmu edukacyjnego 

Marek Budajczak
O dyskryminacji i opresji w polskim systemie oświaty z przypadku edukacji domowej metodami semiotycznymi wywiedzionych 

Wiktor Żłobicki
Wspieranie uzdolnień jako oferta optymalizacji szans edukacyjnych uczniów 

Część II Edukacja w wybranych krajach europejskich – rys historyczny oraz współczesność

Anna Jurek
Metody nauki czytania i pisania w Polsce i Rosji jako przykład nierównych szans edukacyjnych uczniów 

Božena Šupšáková, Jaroslava Markofová
Keď sa lokálne stretne s globálnym: reflexia politiky umeleckého vzdelávania a globálnej vizuálnej kultúry v kurikule umeleckej edukácie v európskych štátoch 

Tomasz Gmerek
Edukacja wyższa i nierówności społeczne w Rosji – od socjalizmu do neoliberalizmu 

Arleta Suwalska
Zmiany w ideologiach edukacyjnych w polityce oświatowej w Wielkiej Brytanii 

Katarzyna Wawrzynkowska
Holandia i Polska – nierówne szanse edukacyjne? Analiza systemów kształcenia specjalnego 

Część III
Środowiskowe uwarunkowania dostępu do edukacji


Beata Maj
Nierówność szans edukacyjnych środowisk zróżnicowanych społecznie 

Katarzyna Palka
Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi. Analiza temporalna i środowiskowa 

Ewa Kurek
Między rzeczywistością a światem medialnym. Pustka aksjologiczna młodzieży gimnazjalnej żyjącej w środowisku miasta robotniczego 

Iwona Paszenda
Nierówność dostępu do edukacji w szkole wyższej. Wybrane tendencje i egzemplifikacje 

Beata Krawiec
Nierówności w idiomie kulturowym współczesnych wspólnot uczonych 

Janusz Maj
Pluralizm wartości a równość szans edukacyjnych 

Grażyna Lubowicka
Równość i sprawiedliwość – u podstaw problematyki nierówności i wyrównywania szans 

Część IV
Doświadczenia edukacyjne w różnych fazach życia


Aneta Czerska
Edukacja rodziców i jej rola w rozwoju małego dziecka 

Marzena Możdżyńska
Osoby znaczące dla sukcesów i niepowodzeń uczniów z punktu widzenia nauczycieli 

Emilia Mazurek
Doświadczenie nierówności szans edukacyjnych w dzieciństwie i adolescencji z perspektywy człowieka dorosłego 

Katarzyna Ziomek-Michalak
Uczenie się przez całe życie na przykładzie uniwersytetu trzeciego wieku 

Część V
Szanse i bariery dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji


Dorota Kornas-Biela
Przekraczanie barier edukacyjnych w ujęciu pedagogiki niepełnosprawności Jeana Vaniera: inspiracje biograficzne 

Marta Papiernik
Znaczenie edukacji w życiu osób z niepełnosprawnością fizyczną 

Marzena Dycht
Funkcjonalne następstwa schorzeń narządu wzroku i zaburzeń widzenia a jakość edukacji dziecka słabowidzącego

Iwona Jagoszewska
Możliwości i ograniczenia edukacji zawodowej młodzieży niesłyszącej 

Agnieszka Jędrzejowska
Wspomaganie rozwoju komunikacji u małego dziecka z zaburzeniami rozwoju z zastosowaniem elementów AAC 

Łukasz Banaszak
Szanse i bariery dostępu pacjentów terminalnych do edukacji – egzemplifikacja