Bibliografia
Okładla dla

Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznejAutor/-ka Zbigniew Woźniak
Wydawca Wydawnictwo SWPS,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-89281-57-9
Liczba stron269
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

(...) Nie sposób wymienić wszystkich walorów recenzowanej pracy. Książka stanowi kompendium wiedzy o niepełnosprawności a jej praktyczny wymiar posłuży do zmiany polityki społecznej w tym segmencie jej działania. Mam świadomość i pewność, że jest to na rynku wydawniczym niezwykle ważna i nowatorska pozycja poświęcona złożonej i trudnej problematyce niepełnosprawności. Jestem pewna, że będzie cieszyła się zainteresowaniem przedstawicieli wielu dyscyplin ale też i praktyków zajmujących się problematyką niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi (lekarze, pielęgniarki, politycy społeczni, pedagodzy, socjologowie, psychologowie, pracownicy socjalni, rehabilitanci, przedstawiciele administracji lokalnej i organizacji pozarządowych i inni.). Jestem też przekonana, że pozycja ta będzie funkcjonowała jako podręcznik uniwersytecki i wejdzie w skład klasycznych pozycji z tego zakresu.
(...) Praca jest autorską propozycją polityki społecznej ukierunkowanej na tę grupę osób i ich otoczenie społeczne (z uwzględnieniem rodziny, szkoły, zakładu pracy, społeczności lokalnej). Jest to propozycja całościowego (holistycznego) rozwiązywania problemów, tak jak wieloaspektowa (holistyczna) jest koncepcja postrzegania przez Autora problemu ograniczonej sprawności.
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

(...) Publikacja jest bardzo wartościowym opracowaniem, porządkującym dość chaotyczną dotychczas wiedzę o niepełnosprawności, zadaniach polityki wobec tego zjawiska i wobec osób nią dotkniętych. Autor dokonał wszechstronnego przeglądu sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, wskazując na najważniejsze zadania polityki wobec tej grupy osób. Szczególnie cenna jest w mojej opinii warstwa aplikacyjna publikacji. Książka może być traktowana przez czytelników jako nie tylko kompendium wiedzy o społecznych aspektach niepełnosprawności, ale i przewodnik wskazujący, w jaki sposób wiedzę te można wykorzystać. Omawiana publikacja powinna być przeczytana nie tylko przez pracowników nauki i studentów zajmujących się problematyką polityki społecznej, ale bezwzględnie powinna również trafić do samorządowców na poziomie gminy, powiatu, a także województwa.
dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

SPIS TREŚCI
Wstęp

1. Komponenty definicyjne współczesnej polityki społecznej
1.1. Polityka bez przymiotnika
1.2. Polityka z przymiotnikiem: społeczna
1.3. Zasady, cele i strategie nowej polityki społecznej

2. Holistyczna koncepcja niepełnosprawności jako przesłanka polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem sprawności
2.1. Ewolucja poglądów na temat istoty niepełnej sprawności - między ideologią i nauką
2.2. Niepełnosprawość - komponenty definicyjne
2.3. Stary i nowy paradygmat niepełnosprawności
2.4. W stronę hiolistycznej koncepcji niepełnosprawności

3. Polityka społeczna jako narzędzie ochrony statusu oraz wspomagania integracji i normalizacji społecznej osób z ograniczeniem sprawności
3.1. Status osób z ograniczeniem sprawności w świetle dokumentów i dyrektyw organizacji międzynarodowych oraz wspólnot europejskich
3.2. Korelaty polityki społecznej wobec niepełnosprawności osób niepełnosprawnych
3.3. Zasady i cele polityki społecznej wobec niepełnosprawności i na rzecz osób z ograniczeniem sprawności
3.4.Strategie polityki społecznej na rzecz osób z ograniczoną sprawnością

4. Cele i zadania lokalnej polityki społecznej na rzecz obywateli z ograniczeniem sprawności
4.1. Działania na rzecz redukowania barier w przestrzeni publicznej utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością
4.2. Cele operacyjne i zadania lokalnej polityki społecznej adresowane do osób z ograniczeniami sprawności

5. Wspomaganie procesu wdrożeniowego strategii polityki społecznej - od teorii do praktyki
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Fazy budowania programu strategicznego lokalnej polityki społecznej
5.3. Narzędzia wspomagania procesu przygotowania i wprowadzania w życie strategii polityki społecznej na poziomie lokalnym
5.4. Sugerowane kierunki i horyzont realizacji strategii

Aneks
Zakończenie
Literatura
Materiały uzupełniające