Bibliografia
Okładla dla

Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa?Wydawca Instytut Spraw Obywatelskich,
2006
Liczba stron30
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Z pracą domową nie wiążą się żadne gwarancje bezpieczeństwa na starość (emerytura), a dodatkowo jest ona pozbawiona społecznego prestiżu.
Pracy domowej kobiet można się przyjrzeć z kilku punktów widzenia: diagnostycznego, prognostycznego i metodologicznego, starając się zdobyć zarówno wiedzę na temat pracy domowej, jak i sposoby poprawy sytuacji osób pozostających poza obszarem publicznej dystrybucji dóbr i wynagrodzeń. W spojrzeniu tym istotne są dwie perspektywy. Jedna ma charakter bardziej realny, druga jest bardziej idealistyczna, odnosi się bowiem nie tylko do bieżącej rzeczywistości, ale i do rzeczywistości możliwej, utopijnej. Utopią nazywamy tu społeczeństwo, w którym oblicza się dochód narodowy z uwzględnieniem pracy domowej osób zajmujących się wychowaniem dzieci, przy czym zakłada się, że podział ról (domowych, wychowawczych, publicznych, zawodowych) nie jest związany z tradycyjnym podziałem płci, lecz stanowi spektrum wyboru wolny od dotychczasowych uwarunkowań. Jest to również społeczeństwo, w którym podział na to, co prywatne (najczęściej kojarzone z tym, co kobiece) i to, co publiczne (męskie role „żywicieli rodzin”) został zniesiony.
(fragment)


SPIS TREŚCI
Praca domowa kobiet
I. Kontekst
II. Opis
II.1. Kto wykonuje nieopłacaną pracę domową?
II.2 Różne postawy wobec pracy domowej
II.3 Prestiż ról domowych
II.4 Czy pracą jest to, co robimy w domu?
II.5 Nieopłacana praca domowa a zawód
II.6. Nieopłacana praca domowa w światowym systemie prawnym
II.7. Psychologiczne konsekwencje deprecjonowania pracy domowej kobiet
III. Wycena wartości nieopłacanej pracy domowej
III. 1. Badania SGGW – 2000
III. 2. Pierwszy ofi cjalny szacunek GUS – 2005
IV. Finansowe i pozafinansowe możliwości gratyfikacji
IV. 1. Liberalny rynek
IV. 2. Koncepcja dochodu gwarantowanego
IV. 3. Koncepcja rekompensaty utraconych zarobków
IV. 4. Płacić czy nie płacić
IV. 4. A. Czy powinno się płacić za prace domowe?
IV. 4. B. Dlaczego kobietom za prace w domu płacić się nie powinno?
IV.5. Koncepcja pokrycia kosztów
IV.6. Inne możliwości gratyfi kacji nieopłacanej pracy domowej
V. Kobiety, mężczyźni w rodzinie i społeczeństwie – tendencje
VI. Rekomendacje
VI. 1. Filozofia opieki zamiast filozofii rynkowej
VI. 2. Zmiana terminologii
VI. 3. Zmiana przekonań o obowiązującym sposobie wsparcia
VI. 4. Przesunięcie środków finansowych w ramach istniejącego budżetu
VI. 5. Opracowanie i wdrożenie programów pilotażowych, łączących gratyfi kację fi nansową ze wsparciem psychologicznym
VI. 6. Alternatywne, lokalne systemy ekonomiczne
VI. 7. Nowa edukacja
VI. 8. Kampanie reklamowe
VI. 9. Aspekty prawne
VI. 10. Stały zespół

Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz docenienia pracy domowej kobiet”