Bibliografia

* Konflikt pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści pozostaje jednym z najbardziej problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa. W książce stawiane jest pytanie o to, czy w demokratycznym państwie wolność słowa osoby głoszącej nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, homofobiczne czy totalitarne poglądy i idee, powinna podlegać prawnym ograniczeniom - włączając w to sankcje karne - czy też wolność ta obejmuje także treści o najbardziej nawet skrajnym charakterze i wydźwięku? Jest to jednocześnie pytanie o hierarchię pozostających w konflikcie praw i wartości, w szczególności wobec zasady poszanowania równości wobec prawa oraz godności człowieka, jak również o społeczne konsekwencje karania lub niekarania za mowę nienawiści.
* Publikacja podejmuje przede wszystkim szereg zagadnień prawnych związanych z publicznym prezentowaniem nienawistnych poglądów i postaw. Rozważaniom na tematy prawne towarzyszy refleksja nad społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania mowy nienawiści w dyskursie publicznym.
Chcielibyśmy, aby niniejsza publikacja przyczyniła się do pogłębienia dyskusji nad zagadnieniem mowy nienawiści. Temat ten jest szeroko omawiany w każdym demokratycznym i przestrzegającym praw człowieka państwie. Ma szczególne znaczenie w społeczeństwach wielokulturowych, w których organy stosujące prawo każdego dnia stają wobec dylematu wytyczania właściwych granic korzystania z praw i wolności przez jednych, w celu poszanowania praw i wolności drugich. 
Redaktorzy

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów 

Wprowadzenie 

List Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, do organizatorów i uczestników konferencji 

Część pierwsza
Mowa nienawiści w regulacjach prawa polskiego i europejskiego 

Mateusz Woiński
Projekty nowelizacji art. 256 k.k. 

Katarzyna Pałka, Michał Kućka
Ochrona przed mową nienawiści - powództwo cywilne . czy akt oskarżenia? 

Monika Płatek
Mowa nienawiści - przesłanki depenalizacji 

Anna Śledzińska-Simon
Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii jako trudny kompromis wobec mowy nienawiści w Unii Europejskiej 

Michał Krotoszyński
Trzecia droga: środki administracyjne w zwalczaniu mowy nienawiści (głos w dyskusji) 


Część druga
Mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych organów kontrolnych 

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka oraz Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ dotyczące granic swobody wypowiedzi w odniesieniu do mowy nienawiści 

Adam Bodnar, Małgorzata Szuleka
Koncepcja "nadużycia prawa" w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści 

Andrzej Malanowski
Orzecznictwo sądów polskich w sprawach dotyczących mowy nienawiści w świetle badań Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" 

Ireneusz C. Kamiński
Kilka uwag o art. 17 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (głos w dyskusji) 

Artur Biłgorajski
Mowa nienawiści vs. wolność słowa (głos w dyskusji) 

Paweł Kokot
Sprawa Alicji Tysiąc (głos w dyskusji) 


Część trzecia
Mowa nienawiści - aspekty społeczne 

Krzysztof Podemski
Globalizacja mowy nienawiści 

Teresa Gardocka
Język polskiego antysemityzmu 

Sergiusz Kowalski
Obecność mowy nienawiści w życiu społecznym i debacie publicznej 

Konstanty Gebert
Mowa nienawiści w religijnym prawie żydowskim: przypadek Miriam (głos w dyskusji) 

Paulina Wiśniewska
Język nienawiści w ustach polityków polskich. Analiza zagadnienia na bazie internetowych wydań środków komunikacji społecznej - pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku (głos w dyskusji) 

Rafał Maszkowski
Mowa nienawiści w Radiu Maryja (głos w dyskusji) 

Informacje o Autorach i Redaktorach