Bibliografia
Okładla dla

Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczejAutor/-ka Teresa Święckowska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2010
Liczba stron26
Link do publikacji

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Podział ze względu na płeć istotnie określa wiele obszarów życia społecznego, takich jak seksualność, rodzina, edukacja czy gospodarka, wyznacza w nich społeczne role, status i prestiż. Jest też głęboko uwikłany w społeczny podział pracy i współkształtuje hierarchie, które z niego wynikają. Kariera i praca zawodowa daje wyższy prestiż i więcej władzy niż praca w domu i opieka nad dziećmi. Również praca zarobkowa, związana ze społeczną reprodukcją, zajmuje na ogół niską pozycję w hierarchii zawodów. Profesje związane z wychowaniem przedszkolnym, wczesną edukacją szkolną, opieką pielęgniarską czy też wiele innych usług, które są zmodyfikowanymi tradycyjnymi zajęciami domowymi, jak gastronomia, hotelarstwo itp., nie należą do najlepiej wynagradzanych i też nie cieszą się wysokim prestiżem. Zarówno utowarowiona, jak też nieutowarowiona praca reprodukcyjna jest sfeminizowana. Badaczki i aktywistki feministyczne uważają, że feminizacja i niski prestiż prac związanych ze społeczną reprodukcją jest wynikiem niesprawiedliwego porządku genderowego, który w czasach globalnej gospodarki i migracji również przejawia się w takiej skali.
fragment