Bibliografia

Poradnik Międzykulturowość w szkole powstał z myślą o nauczycielach i specjalistach pracujących z uczniami w instytucjach oświatowych o zróżnicowanej strukturze kulturowej. Publikacja dotyczy problematyki edukacji uczniów o innym pochodzeniu niż polskie, uczniów z doświadczeniem migracyjnym oraz uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych wymienionych w ustawie.
W nawiązaniu do polskich realiów w opracowaniu została zaprezentowana wielokulturowość jako wieloaspektowe zjawisko społeczne. Autorki omawiają podłoże i następstwa wielokulturowości w kontekstach psychopedagogicznym, kulturowym, prawnym i społecznym. Rekomendują rozwiązania oparte na regulacjach prawnych dotyczących edukacji międzykulturowej w Polsce oraz przybliżają sposoby pracy w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych polskiej placówki edukacyjnej.
Jak istotne dla edukacji jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych dowodzą relacje nauczycieli, których doświadczenia w zakresie wykorzystania narzędzi wspierających nauczanie i wychowanie w wielokulturowej szkole zostały przytoczone w poradniku.
Adresaci publikacji, zaangażowani w edukację dzieci i młodzieży w klasach lub grupach wielokulturowych, mogą zastosować w praktyce zaprezentowane rozwiązania z dziedziny edukacji międzykulturowej.

 

SPIS TREŚCI
O poradniku

Rozdział I
Zjawisko wielokulturowości
1. Wprowadzenie
2. Zróżnicowanie kulturowe w Polsce 
3. Charakterystyka migracji w Polsce

Rozdział II
Wielokulturowość a edukacja 
1. Wielokulturowa społeczność szkolna 
2. Poziom znajomości języka polskiego uczniów a zadania nauczycieli
3. Różnice w programach nauczania
4. Pojęcie kultury a różnice kulturowe w szkole
5. Kultura a podejście do edukacji
6. Kultura a zachowanie ucznia

Rozdział III
Adaptacja kulturowa
1. Szok kulturowy
2. Etnocentryzm
3. Akulturacja i jej strategie
4. Kształtowanie kompetencji 
5. „Dzieci trzeciej kultury” 

Rozdział IV
Prawo oświatowe a wielokulturowość w Polsce 
1. Klasyfikacja grup reprezentujących inne kultury
2. Edukacja międzykulturowa w Polsce – regulacje prawne
3. Inne prawa i obowiązki uczniów o odrębnej kulturze
4. Indywidualizacja nauczania jako jedno z rozwiązań prawnych
5. Dostosowanie materiałów edukacyjnych do możliwości uczniów 

Rozdział V
Praktyczne aspekty edukacji międzykulturowej
1. Korzyści wynikające ze współpracy z asystentem kulturowym
2. Formy zatrudniania asystenta kulturowego
3. Asystent kulturowy w szkole
4. Kompetencje i zakres obowiązków asystenta kulturowego
5. Praktyczne rozwiązania i przykłady szkolnych kontaktów międzykulturowych
6. Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

Zakończenie
Załączniki 
Bibliografia
Informacje o autorkach