Bibliografia
Okładla dla

Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacjeRedakcja Aneta Chybicka , Natasza Kosakowska-Berezecka
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2010
ISBN978-83-7587-245-3
Liczba stron222


Przesłanki Płeć

Niniejsza książka odnosi się do zjawisk związanych z różnicami i podobieństwami rodzajowymi, pyta o ich zakres i znaczenie, genezę i konsekwencje.
Celem prezentowanej publikacji jest podkreślenie istnienia ważnego połączenia między nauką a praktyką – badania naukowe w psychologii rodzaju nie są prowadzone sobie a muzom, lecz mają na celu m.in. analizę określonych zjawisk społecznych i rożnych aspektów ludzkiego zachowania oraz ich wyjaśnianie(np. przez badanie treści stereotypów rodzaju obecnych w danej kulturze i genezy ich powstania). Wyniki badań naukowych mogą mieć konkretne przełożenie na jakość życia człowieka, m.in. wyjaśniając przyczyny takich zjawisk, jak tzw. cieknący rurociąg, dotyczący kobiet, które zwalniają tempo pracy, a nawet porzucają swoją profesję (np. na skutek urodzenia dziecka), i mogą zostać efektywnie wykorzystane do zbudowania skutecznej kampanii społecznej zwiększającej np. szanse zatrudnienia kobiet po dłuższym okresie przebywania poza rynkiem pracy. W niniejszej książce prezentowane artykuły zostały tak dobrane, by pokazywały określony problem społeczny związany z kwestiami psychologii rodzaju oraz opisywały sposób, w jaki przedstawiane badania naukowe przyczyniają się do jego rozwiązania.
Książka składa się z trzech części, z których każda dotyka nieco innego aspektu kobiecości i męskości. Pierwsza część skupia się m.in. na doniesieniach „z frontu badań” nad stereotypami, począwszy od analizy treści i struktury stereotypu polskiego mężczyzny i polskiej kobiety, a skończywszy na porównaniu funkcjonowania poznawczego i społecznego obu płci, oraz podsumowuje współczesne wyniki badań na temat różnic płciowych i opisuje konsekwencje ich istnienia. W drugiej części Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się z przeglądem rożnych zagadnień, które mają związek z jakością relacji między partnerami w związku intymnym.
Natomiast ostatnia część, redagowana wspólnie z dr Pauliną Petrus, dotyczy konkretnych przykładów przełożenia nauki na działania mające na celu podniesienie jakości funkcjonowania kobiet i mężczyzn: tworzenia skutecznych kampanii na rzecz równouprawnienia, ruchów społecznych czy realizowania projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości kobiet w krajach rozwijających się.
Życzymy Państwu owocnej lektury
Aneta Chybicka
Natasza Kosakowska-Berezecka(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (Henryk Machel)

Kilka słów od redaktorek niniejszej publikacji

Część pierwsza
Z frontu badań nad stereotypami płci


Eugenia Mandal, Agnieszka Gawor, Jacek Buczny
Analiza treści i hierarchicznej struktury stereotypu polskiej kobiety i polskiego mężczyzny

Aneta Chybicka, Mariola Nerc
Zmiany w zakresie oceny społecznej kobiety w zależności od jej seksualnej dostępności – badania polsko-włoskie

Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka
Płeć i konsumpcja

Marta Łockiewicz
Różnice międzypłciowe. Analiza wybranych funkcji poznawczych i społecznych

Część druga
Kobieta, mężczyzna, miłość


Krzysztof Ulanowski
Świętość czy pornografia? Erotyczne aspekty religijności starożytnego Egiptu

Hanna Brycz, Karol Karasiewicz
Wybrane wyznaczniki trafności rozpoznawania własnych odchyleń od racjonalności u kobiet i mężczyzn

Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter
Pracoholizm a płeć i style przywiązaniowe

Justyna Michałek
Rola cech osobowości małżonków oraz ich zachowań w kształtowaniu jakości związku małżeńskiego

Część trzecia
Z nauką w praktykę – w jaki sposób nauka może wspierać praktyczne działania na rzecz zmian społecznych?


Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Petrus
Zmiany społeczne naukowo i praktycznie.
Jak efektywnie działać na rzecz równouprawnienia?

Krystyna Leśniak-Moczuk
Jak stworzyć silny ruch społeczny? Integracja kobiet o imieniu Krystyna

Ilona Iłowiecka-Tańska
Pomoc międzynarodowa: perspektywa antropologiczna