Bibliografia
Okładla dla

Między grupami

Przewodnik po trudnych relacjach z ludźmi którzy się od nas różnią

Autor/-ka Natasza Kosakowska-Berezecka , Tomasz Besta
Wydawca Wydawnictwo SMAK SŁOWA,
Sopot, 2017
ISBN978-83-64846-95-3
Liczba stron317


Obszar Edukacja

Dlaczego warto przeczytać?
W obecnych czasach przychodzi nam mierzyć się z podziałami, które zaczynają być coraz bardziej groźne. Podziałami, z którymi w sposób uświadamiany i nieuświadamiany zaczyna się identyfikować coraz więcej osób. Podziałami, które, polaryzując się i radykalizując, zaczynają negatywnie wpływać na życie i sytuację poszczególnych grup, czy wręcz zagrażać ich bezpieczeństwu.
Chodzi o podziały na grupy różniące się pochodzeniem etnicznym lub narodowym, religią, kolorem skóry, poglądami politycznymi i in. Również przy radykalizowaniu się podziałów nacisk kładzie się na tożsamość, historię, tradycję, co oznacza powrót do funkcjonującego wcześniej podziału ról kobiet i mężczyzn. Ten tradycyjny podział uprzedmiotawia kobiety, przypisując im wyłącznie role prokreacyjne. Określa ich potrzeby bez ich udziału i narzuca im ramy prawne i społeczne, wyłącznie z męskiej perspektywy.
Jednak nie tylko w czasach dużej niepewności i zamętu analizowanie i monitorowanie tych podziałów ma znaczenie. Podziały, również te ekstremalne, oparte na silnej identyfikacji z grupą i negacją wszelkiej inności, a niejednokrotnie nienawiści , są obecne zawsze i wszędzie. Powody ich występowania są różne, nieracjonalne i nie zawsze zrozumiałe.
Autorzy pokazują cały mechanizm tworzenia grup i podziałów oraz to, w jaki sposób rzetelna wiedza pozwala na tworzenie tych pierwszych i unikanie tych drugich.

Warto zapoznać się z tą publikacją, ponieważ pozwala zrozumieć mechanizmy

 • Mechanizm, który tworzy podziały i mechanizm, który tworzy grupy.
 • Na czym polega identyfikacja z grupą, a na czym postrzeganie innych?
 • Mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń, a w konsekwencji dyskryminacji, czyli jakie są konsekwencje posługiwania się stereotypami?
 • Mechanizm kiedy grupa/y zaczyna pogłębiać podziały. Kiedy rodzi się agresja? Co jest jej przyczyną? Jakie są konsekwencje?
 • Mechanizm konfliktu, który może mieć swoje negatywne, ale też pozytywne konsekwencje i jak można z tych pozytywnych skorzystać?
 • Co sprawia, że osoby bardziej identyfikują się z grupą, nawet wbrew własnym przekonaniom?
  Kiedy tożsamość społeczna jest inna lub zbliżona do osobistej, a kiedy de facto ją zastępuje. Jakie są tego konsekwencje dla jednostki i grupy? Skąd biorą się takie zachowania?
 • Jak poruszać się między grupami, które często wymuszają na nas określenie przynależności, czasami opresyjnie?
 • Jak budować relacje pomiędzy grupami? Jak zachować odrębność szanując odrębność innych?

Publikacja, krok po kroku, przeprowadza nas przez te wszystkie zjawiska, których opis wzbogacony jest różnorodnym materiałem badawczym i faktograficznym. Zjawiska te pokazane są w różnych sferach życia, co określa szerokie spectrum odbiorców. To przede wszystkim osoby zajmujące się nieformalną i formalną edukacją. Osoby prowadzące szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne, skierowane m.in. do:

 • przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, których obiektywizm, niezależność oraz myślenie wolne od stereotypów i uprzedzeń jest podstawą wykonywanej pracy i gwarantem bezpieczeństwa wszystkich;
 • polityków i polityczek, którzy odpowiedzialni są za kształt polityk publicznych i podejmowanie decyzji istotnych dla społeczeństwa. Społeczeństwa, które jest zróżnicowane, ma różnorodne potrzeby, wartości i przekonania, ale musi być tam miejsce dla każdego i każdej.
 • pracodawców i pracodawczyń, którzy dzięki takiej wiedzy mogą zapewnić miejsce pracy przyjazne wszystkim pracownikom i pracownicom, jak również czerpać wymierne korzyści z zarządzania różnorodnością.

Jednakże szczególnie ważne są te kwestie dla edukacji formalnej. Nauczyciele i nauczycielki korzystając z tych materiałów mają możliwość nie tylko wzmocnić swój warsztat, ale również otrzymać bogaty materiał, by nauczyć młodych ludzi współdziałania społecznego, ukształtowania własnej tożsamości w zgodzie z własnymi przekonaniami i zasadami współżycia społecznego, poszanowania dla różnorodności i inności oraz wskazywać  korzyści, jakie z tego wynikają. Młody człowiek romansujący z ekstremistycznymi, skrajnymi ideologiami i ugrupowaniami, jest w końcu w stanie ukształtować własne poglądy, jeśli w procesie jego wychowania i edukacji miał możliwość zdobyć wiedzę i zdolność odróżniania opinii od faktów.

Jak skorzystać z publikacji?
Można w niej znaleźć nie tylko gotowe definicje, opisy zjawisk i procesów, ale również gotowe materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy szkoleniowej i nauczaniu. Można tam również znaleźć informacje o instytucjach i organizacjach, które zajmują się tą problematyką. Publikacja może być również przewodnikiem do samodzielnego zgłębiania  próby zrozumienia relacji „my – inni”, różnic pomiędzy grupami i podziałami oraz zjawiska różnorodności.

Na zakończenie
Dlaczego warto przeczytać?
Jest to bardzo pogłębiona analiza zjawisk, które rozwijając się w sposób niekontrolowany mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych podziałów i zachowań.  Publikacja pozwala nam zrozumieć złożoność tych problemów, przede wszystkim dzięki bardzo obszernemu materiałowi popartemu badaniami i wzbogacanemu różnorodnymi przykładami. Przykłady te pochodzą z różnych obszarów tematycznych i sfer życia społecznego, co pokazuje, jak są wszechobecne i jak  szeroki jest krąg adresatów i adresatek. Jednak, co szczególnie istotne, publikacja daje również gotowy materiał do prowadzenia różnorodnych form edukacji.

(Agnieszka Siekiera  rownosc.info)

SPIS TREŚCI

 • Nie bądźmy nosorożcami, czyli dlaczego napisaliśmy tę książkę
 • ROZDZIAŁ 1 Moja grupa i ja
 • ROZDZIAŁ 2 Nasza grupa jest fajna, a wasza nie!
 • ROZDZIAŁ 3 Skąd się biorą napięcia pomiędzy grupami?
 • ROZDZIAŁ 4 Jak zmienić trudne relacje z ludźmi, którzy się od nas różnią?
 • ROZDZIAŁ 5 Kultury, migracje i relacje międzykulturowe – all that jazz
 • ROZDZIAŁ 6 Kiedy konflikt może być szansą dla relacji międzygrupowych?
 • ROZDZIAŁ 7 Na zakończenie...
 • Podziękowania
 • Bibliografia