Bibliografia
Okładla dla

Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.Autor/-ka Agnieszka Nowakowska , Anna Kwiatkowska
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2006
ISBN83‐87981‐28‐1
Liczba stron274


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Płeć kulturowa , Role płci

Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie może liczyć na ciągłość jej pracy i wysokie zaangażowanie w firmie, co powoduje, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia, zajmują niższe stanowiska. W obecnej sytuacji zbyt mała waga przywiązywana jest do pomagania kobietom w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, co wynika przede wszystkim z uznania takich działań za nierokujące powodzenia. Tradycyjne postrzeganie ról społecznych i rodzinnych mężczyzn i kobiet skutkuje występowaniem trzech subiektywnych (niewynikających z norm prawnych ani ograniczeń organizacyjnych) czynników utrudniających godzenie życia zawodowego i rodzinnego: 1) niskiej aktywności mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych, 2) niskiego poziomu wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, 3) niedostosowanego do potrzeb pracujących rodziców systemu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Działanie tych czynników prowadzi do dwojakiego rodzaju sytuacji społecznej kobiet: prób godzenia pracy z życiem rodzinnym bądź długotrwałego wyłączenia z życia zawodowego i poświęcenia się obowiązkom rodzinnym. W obu przypadkach sytuacje te w aktualnych uwarunkowaniach rodzą czynniki utrudniające godzenie życia zawodowego i rodzinnego o charakterze obiektywnym, w tym sensie, że wywodzą z rzeczywistych kosztów/strat ponoszonych przez kobiety, pracodawców, rodziny.
(ze Słowa Wstępnego)


SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE
CZĘŚĆ I: PRZEGLĄD LITERATURY
1. Wprowadzenie
2. Mężczyzna w rodzinie – przegląd stanowisk teoretycznych i badań
3. Czynniki sprzyjające zaangażowaniu mężczyzn w obowiązki domowe
3.1. Ekonomiczny model rodziny
3.2. Wykształcenie partnerów
3.3. Miejsce zamieszkania
3.4. Wiek
3.5. Czas pracy partnerów
3.6. Sektor pracy
3.7. Praca mężczyzny w zawodzie sfeminizowanym
3.8. Zaangażowanie religijne
3.9. Męska rola płciowa oparta na osiągnięciach zawodowych
3.10. Wartości życiowe
3.10.1. Otwartość na Zmianę
3.10.2. Wzmacnianie własnego JA
CZĘŚĆ II: BADANIE
1. Założenia metodologiczne i założenia analizy wyników
1.1. Cele badania, badane zmienne i sposób pomiaru zmiennych
1.1.1. Czynniki demograficzne
1.1.2. Czynniki psychologiczne
1.1.3. Czynniki społeczne
1.2. Analizy czynnikowe
1.2.1. Akceptowane wartości (Pyt. 37) .
1.2.2. Ocena aspektów pracy zawodowej i czynności domowych (Pyt. 3 i 35)
1.2.3. Przekonania dotyczące ról płciowych (Pyt. 32)
1.2.4. Subiektywna ocena swego funkcjonowania w związku (Pyt. 34)
1.2.5. Preferencje co do spędzania czasu (Pyt. 26)
1.2.6. Poglądy dotyczące godzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego (Pyt. 22)
1.3. Założenia analizy wyników
1.4. Dobór próby
1.4.1. Procedura poszukiwania respondentów
1.4.2. Procedura badania
2. Wyniki
2.1. Czynniki demograficzne a role płciowe
2.1.1. Wybrane stwierdzenia z pytania 22
2.1.2. Wybrane stwierdzenia z pytania 32 (dotyczące ról płciowych w podziale obowiązków domowych) .
2.1.3. Wybrane stwierdzenia z pytania 34 (dotyczące postaw mężczyzn do wykonywania prac domowych)
2.1.4. Wybrane stwierdzenia ze skali Gender Role Conflict – pytanie 36 (dotyczące negatywnego wpływu pracy zawodowej na życie prywatne)
2.1.5. Porównanie wyników badania z wybranymi wcześniejszymi badaniami
2.2. Rodzina pochodzenia
2.2.1. Wykształcenie rodziców
2.2.2. Dominujący model rodziny pochodzenia
2.3. Związek, małżeństwo, rodzina
2.3.1. Stan cywilny
2.3.2. Partnerka
2.3.3. Posiadanie dzieci
2.3.4. Finanse domowe
2.3.5. Prace domowe
2.4. Praca zawodowa
2.4.1. Ogólna charakterystyka sytuacji zawodowej i środowiska pracy respondentów
2.4.2. Postawy wobec pracy zawodowej
2.4.3. Czas poświęcany pracy zawodowej a koncepcja siebie jako mężczyzny i poglądy na role płciowe
2.5. Praca zawodowa i modele życia rodzinnego
2.5.1. Optymalny model równowagi „praca – życie rodzinne”
2.5.1.1. Czynniki wpływające na wybór optymalnego modelu równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym
2.5.1.2. Stan cywilny a modele równowagi
2.5.1.3. Poglądy na role płciowe a preferowane modele równowagi między pracą a życiem rodzinnym
2.5.2. Podsumowanie
2.6. Praca zawodowa i dzieci
2.6.1. Pracująca matka, pracujący ojciec
2.6.2. Podsumowanie
2.7. Sposób spędzania czasu wolnego
2.8. Akceptowanie wartości a poglądy na role płciowe i percepcja własnej pozycji w związku
2.8.1. Akceptowane wartości a poglądy na role płciowe
2.8.2. Integracja wyników – testowanie modeli teoretycznych analizy regresji liniowej
2.8.3. Akceptowane wartości a percepcja własnej pozycji w związku
2.8.4. Integracja wyników – testowanie modeli teoretycznych analizy regresji liniowej
3. Podsumowanie
3.1. Rola rodziny pochodzenia
3.2. Związek, małżeństwo, rodzina
3.3. Środowisko pracy
3.4. Praca zawodowa i modele życia rodzinnego
3.5. Praca zawodowa i dzieci: Pracująca matka, pracujący ojciec
3.6. Spędzanie czasu wolnego a role płciowe
3.6.1. Akceptowane wartości a poglądy na role płciowe i percepcja własnej pozycji w związku
Bibliografia