Bibliografia
Okładla dla

Marginalizacja i wykluczenie społeczne. WykładyAutor/-ka Dr hab. Ryszard Szarfenberg
Wydawca Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 2006
Liczba stron160
Link do publikacji

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

SPIS TREŚCI
Wstęp

Wprowadzenie językowo-historyczno-socjologiczne
Od marginesu do kohezji – językowe peregrynacje
Ludzie zbędni i ich wizerunek
Mechanizmy wytwarzania zbędności
Funkcje marginesu w różnych czasach
Polityka i marginalizacja
Reintegracja „elementów marginesowych”
Metafora domu społecznego

Definicje
Rola definicji
Problemy z uczestnictwem w życiu społecznym
Problemy z dostępem do zasobów, instytucji, systemów społecznych
Ubóstwo i deprywacja
Prawa społeczne
Ujęcia syntetyczne

Wybrane koncepcje teoretyczne
Wprowadzenie
Marginalność i grupy zmarginalizowane
Marginalność i maldevelopment
Trzy paradygmaty wykluczenia społecznego
Paradygmat solidarności
Paradygmat specjalizacji
Paradygmat monopolu
Trzy dyskursy wykluczenia społecznego
Dyskurs redystrybucyjny
Dyskurs reintegracyjny (społecznej integracji)
Dyskurs moralizujący (moralnej podklasy)

Kryteria empiryczne i wskaźniki statystyczne
Wskaźniki i operacjonalizacja
Praktyczne znaczenie informacji ilościowych
Przejawy i kryteria marginalizacji i wykluczenia społecznego w Polsce
Przejawy i kryteria marginalizacji i wykluczenia społecznego za granicą
Wskaźniki przyjmowane dla celów politycznych
Agregowanie wskaźników indywidualnych
Wskaźniki marginalizacji i wykluczenia a system wskaźników społecznych
Podsumowanie

Wybrane badania i ich wyniki
Przegląd ośrodków i badań marginalizacji i wykluczenia społecznego w Polsce
Badania historyków
Prezentacja wyników badań empirycznych w Polsce
Badania „Ethnicity, Poverty and Gender in Transitional Societies”
Diagnoza Społeczna 2000-2005
Enklawy biedy i marginalizacja klientów pomocy społecznej
Marginalizacja osób niepełnosprawnych
Weryfikacja stereotypów na temat środowisk popegeerowskich
Podsumowanie

Wykluczenie społeczne w działaniach Unii Europejskiej i Rady Europy
Wprowadzenie
Unia Europejska
Cztery wspólnotowe programy, w tym jeden nieudany
Od Wspólnotowej Karty do Strategii Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
Rada Europy
Trzy zalecenia i projekt „Godność człowieka i wykluczenie społeczne”
Strategia Spójności Społecznej z 2000 r.
Dostęp do praw społecznych
Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej z 2004 r.
Podsumowanie

Wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej
Wprowadzenie
Wspólne Memorandum na Rzecz Integracji Społecznej (JIM)
Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS)
Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej (KPD/integracja)
Inne dokumenty o charakterze strategicznym
Polityka przeciwdziałania marginalizacji – pomoc społeczna i nie tylko
Pomoc społeczna
Zatrudnienie socjalne
Podsumowanie

Uzupełnienia i podsumowania
Wprowadzenie
Podejście negatywne a podejście pozytywne
Integracja w grupie produkcyjnej i integracja w społeczeństwie obywatelskim
Polityka społeczna a integracja społeczna
Wolność, równość i solidarność a marginalizacja i wykluczenie społeczne
Ubóstwo relatywne vs aktywna polityka społeczna
Rada Polityki Integracji Społecznej
Zalety i wady perspektywy marginalizacji i wykluczenia społecznego
Słowo końcowe
Bibliografia