Bibliografia

Niniejsza publikacja zbiera różne badania, doświadczenia oraz dobre praktyki. Z założenia nie opisujemy w szczegółach wszystkich aspektów konsultacji społecznych, ale skupiamy się na tym, co jest istotne z perspektywy realizacji zasady równych szans. Odsyłamy Państwa do innych pozycji, które uszczegóławiają prowadzenie procesów konsultacyjnych, choć bez wyraźnie położonego akcentu na kwestie równościowe.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
Prawne aspekty gender mainstreaming
Dyskryminacja i jej rodzaje
Gender mainstreaming w praktyce
Gender mainstreaming a partycypacja społeczna
Korzyści z uwzględniania gender mainstreaming w konsultacjach społecznych

II. Konsultacje społeczne
Praktyczne znaczenie konsultacji społecznych
Prawne aspekty konsultacji społecznych
Zasady dobrych konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne – dlaczego się nie udają?
Bariery i złe praktyki Przygotowanie konsultacji – najczęściej popełniane błędy
Konsultacje: nastawienie urzędników i utrudniające przekonania

III. Uwzględnianie równości szans w konsultacjach społecznych
ZASADA 3U równościowych konsultacji:
Uznanie – Udział – Uwzględnianie
Jak prowadzić konsultacje z równościową perspektywą – wskazówki

IV. Standard minimum równościowych konsultacji – lista sprawdzająca

V. Dodatkowe informacje
Lista równościowych organizacji
Inspiracje: spis przydatnych publikacji
Przydatne strony internetowe