Bibliografia
Okładla dla

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesówAutor/-ka Teresa Kupczyk
Wydawca Wyższa Szkoła Handlowa,
Wrocław, 2009
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Zachodzące w ostatnich czasach przemiany społeczne i gospodarcze stwarzały sprzyjającą atmosferę i dawały dobrą argumentację, uzasadniającą konieczność większego uczestnictwa kobiet w zarządzaniu. Można by zatem oczekiwać, że ich sytuacja ulegać będzie znacznej poprawie. Statystyki i wyniki licznych badań potwierdzają jednak, że kobiety w nierównym stopniu uczestniczą w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, także we współczesnych społeczeństwach, które uznają się za demokratyczne, zarówno w świecie, jak i w Polsce. Dokonujące się współcześnie zmiany społeczne i gospodarcze, kreują warunki większego ich współuczestniczenia w zarządzaniu. Temat ten budzi w dalszym ciągu wiele kontrowersji, zarówno co stanu faktycznego, kierunków zmian, opinii kobiet pełniących funkcje kierownicze, rozwiązań prawnych czy czynników warunkujących sukcesy kobiet w zarządzaniu. Międzynarodowy dorobek działań na rzecz równości płci, dotyczący formalnych gwarancji równego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze pracy zawodowej powinien zapewniać równoprawny udział kobiet w zarządzaniu. Obserwacja rzeczywistości nie pozostawia złudzeń, że sytuacja daleka jest jeszcze od oczekiwań. Na problem warto spojrzeć nie tylko z punktu widzenia prawnego czy sprawiedliwości społecznej, lecz także olbrzymiej szansy wykorzystania potencjału kobiet dla rozwoju regionów, kraju i świata. Liczne dane wskazują, iż kobiety świetnie radzą sobie w tej sferze, szczególnie na gruncie rozwijających się warunków dla przedsiębiorczości.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I Sytuacja kobiet w zarządzaniu
1.1. Udział kobiet w zarządzaniu
1.2. Przejawy dyskryminacji kobiet, bariery w osiąganiu równości i przedsiębiorczości
1.3. Przedsiębiorczość kobiet sposobem na ich większe uczestnictwo w zarządzaniu
1.4. Znaczenie kobiet w zarządzaniu i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i regionów
1.5. Regulacje prawne w zakresie równości płci – prawo polskie i międzynarodowe

Rozdział II Czynniki, które mogą zwiększyć szanse kobiet w zarządzaniu – przegląd poglądów
2.1. Definiowanie sukcesu zawodowego menedżera
2.2. Zewnętrzne uwarunkowania sprzyjające kobietom w zarządzaniu
2.3. Wewnętrzne determinanty sukcesu kobiet – menedżerów
2.4. Psychologiczne wyznaczniki sukcesów kobiet w zarządzaniu
2.5. Wiedza i umiejętności jako czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu
2.6. Kobiecy styl zarządzania

Rozdział III Sytuacja kobiet w zarządzaniu – wyniki badań własnych
3.1. Problemy badawcze, tezy, hipotezy, metodyka
3.2. Opis i charakterystyka wstępna badanych kobiet pełniących funkcje kierownicze
3.3. Uczestnictwo kobiet w zarządach 500 najlepszych spółek w Polsce w 2008 r.
3.4. Ocena sytuacji kobiet w zarządzaniu w opinii badanych kobiet pełniących funkcje kierownicze
3.5. Bariery kobiet w karierze kierowniczej w opinii respondentek
3.6. Przyczyny mniejszej liczby kobiet w zarządzaniu, ich niższych zarobków i wolniejszego awansu
3.7. Równość szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu – prognoza
3.8. Końcowa ocena sytuacji

Rozdział IV Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu w opinii badanych kobiet – menedżerów – wyniki badań własnych
4.1. Definiowanie pojęcia sukcesu zawodowego menedżera przez respondentki
4.2. Ogólne czynniki sukcesu w zarządzaniu w opinii respondentek
4.3. Wpływ cech psychologicznych na sukcesy zawodowe kobiet pełniących funkcje kierownicze w opinii badanych
4.4. Znaczenie wiedzy dla sukcesu w zarządzaniu w opinii badanych
4.5. Ocena wpływu umiejętności kobiet – menedżerów na ich sukcesy w opinii respondentek
4.6. Sposób działania warunkujący sukcesy w zarządzaniu w opinii badanych kobiet – menedżerów
4.7. Kluczowe kompetencje kobiet, które osiągają sukces w zarządzaniu

Rozdział V Wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań
5.1. Iluzja równouprawnienia kobiet w zarządzaniu
5.2. Przyszłość w zarządzaniu może być kobietą
5.3. Podsumowanie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia
Załączniki 1–8