Bibliografia

Równość kobiet i mężczyzn, zniesienie dyskryminacji zarówno de facto, jak i de jure to jeden z podstawowych wymogów współczesnej demokracji europejskiej. Tych właśnie zagadnień dotyczy książka profesor Małgorzaty Fuszary. Jest wyjątkowa na polskim rynku - zainteresowania autorki obejmują bowiem udział kobiet we władzy nie tylko na najwyższym, ale też na średnim i najniższym szczeblu, nie tylko ich działanie we władzach państwowych oraz samorządowych, ale też w organizacjach pozarządowych. Polecić ją można zarówno osobom bliżej zainteresowanym sprawami równości kobiet oraz mężczyzn, jak i osobom, które się jeszcze z tą problematyką nie zetknęły - prof. Eleonora Zielińska.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Polki i Polacy o równości płci w sferze prywatnej i publicznej
Model rodziny
Poglądy na udział we władzy
Środki prawne prowadzące do wyrównania szans kobiet i mężczyzn
Opinie o feminizmie
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Edukacja kobiet i mężczyzn
Trochę historii
Kobiety studentki
Kariery akademickie kobiet
Współczesność - równość czy zróżnicowanie?
Wykształcenie kobiet i mężczyzn we współczesnej Polsce
Nauczyciele. Kariery akademickie kobiet
Dostęp do edukacji
Stereotypy w podręcznikach szkolnych
Gender Studies
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Kobiety prawniczki
Trochę historii
Kobiety sędziowie w Polsce
Prokuratorzy
Kobiety adwokaci, radcowie prawni i notariusze
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. „Niedokończona demokracja" - kobiety, mężczyźni i władza
Trochę historii
Udział kobiet w parlamencie po drugiej wojnie światowej
Udział kobiet w Parlamencie Europejskim
Równość płci w wyborach parlamentarnych
Kobiety i mężczyźni na listach kandydatów
Równość płci i sytuacja kobiet w programach partii politycznych
Kobiety i mężczyźni w telewizyjnych kampaniach przedwyborczych
Reprezentacja kobiet - dlaczego jest ważna?
Bibliografia

Rozdział 5. Prawa kobiet i problem równości płci w debatach parlamentarnych
Jakie prawa ma kobieta w ciąży? (lipiec—sierpień 1990)
Równość szans w wyborach parlamentarnych (luty 2001)
Równość szans kobiet i mężczyzn (czerwiec 1997)
Raz jeszcze parlament o równości kobiet i mężczyzn - dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej (2001-2003)
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Kobiety we władzach lokalnych
Kobiety w wyborach samorządowych 2002 r.
Telewizyjna kampania wyborcza
Kobiety we władzach lokalnych
Droga do polityki
Bariery w działalności kobiet
Zalety obecności kobiet we władzach lokalnych
Sieć powiązań i nieformalne wsparcie
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 7. Sołtyski w Polsce
Cechy społeczno-demograficzne badanych
Wiek
Stan cywilny i rodzinny
Wykształcenie
Praca zawodowa
Przynależność do organizacji społecznych i politycznych
Wybór i liczba kadencji
Wybór na stanowisko sołtysa
Długość sprawowania urzędu. Liczba kadencji
Reakcja rodziny na wybór kobiety na sołtysa. Organizacja życia codziennego
Główne problemy sołectwa
Rada sołecka Równe szansę czy dyskryminacja kobiet?
Sołtys czy sołtyska? Wpływ płci na pełnienie funkcji sołtysa
Problemy w sprawowaniu urzędu
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Ruch kobiecy w Polsce
Początki ruchu kobiecego w Polsce
Sytuacja kobiet i organizacji kobiecych po 1945 r.
Ruch kobiecy we współczesnej Polsce
Specjalizacja i cele krótkoterminowe
Zasięg działania organizacji
Stopień formalizacji i struktura organizacji
Strategie i sposoby działania
Organizacje i nowe ruchy społeczne
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Wspólne cele czy dwa światy - relacje między kobiecymi
organizacjami pozarządowymi a politykami w Polsce
Równość płci w oczach polityków i organizacji pozarządowych
Równość płci z punktu widzenia polityków
Równość płci z punktu widzenia liderek organizacji pozarządowych
Relacje między organizacjami pozarządowymi a administracją państwową
Typy relacji między organizacjami pozarządowymi a politykami
Partnerstwo
Pozorne partnerstwo
Organizacje pozarządowe jako „stróż"
Pasożytnictwo. Przywłaszczanie sobie pracy organizacji pozarządowych przez administrację państwową
Współpraca z administracją na szczeblu centralnym i na szczeblu lokalnym
Krytyka polityków i administracji przez organizacje pozarządowe
Ignorancja
Brak elastyczności
Brak chęci współpracy i ignorowanie eksperckiej wiedzy organizacji pozarządowych
Krytyka kobiecych organizacji pozarządowych ze strony polityków
Brak spójności i jednolitego stanowiska
Stagnacja ruchu kobiecego Słabość lobbingu organizacji kobiecych
Nierówność w relacjach między państwem a organizacjami pozarządowymi
Podsumowanie

Zakończenie: Bariery w działalności publicznej kobiet i sposoby ich przezwyciężania

Bibliografia