Bibliografia

Problematyka podjęta w prezentowanym zbiorze tekstów: "Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu" mieści się w obrębie nurtu badawczego, który można określić jako "kobiety i polityka".
W literaturze przedmiotu niedoreprezentowanie kobiet w życiu politycznym i elitach politycznych często wyjaśniane jest na dwa sposoby: poprzez wskazanie czynników wpływających na małą "podaż" kobiet skłonnych do zajmowania się polityką lub też tych ograniczjących "popyt" na takie kobiety. Po stronie podażowej jako bariery wymienia się przyczyny społeczno-kulturowe: socjalizację, stereotypy, normy kultury, charakter kultury politycznej, różnorodne charakterystyki ekonomiczno-społeczne. Z kolei po stronie popytu słabsza aktywność polityczna kobiet i ich nieliczna obecność wśród elit jest przede wszystkim wynikiem dyskryminujących praktyk i charakteru relacji panujących pomiędzy aktorami politycznymi, co zresztą także jest elementem kultury politycznej.
Osobliwością problematyki badawczej zawierającej się w nurcie "kobiety i polityka" - od czasu jej pojawienia się aż po dzień dzisiejszy - jest jej związek z feminizmem, rozumianym jako refleksja teoretyczna, ideologia, ale także jako ruch społeczny, z jego poszczególnymi fazami i falami. Feminizm jest naturalnie składnikiem i wyrazem znacznie szerszych przemian społecznych i kulturowych niż te zachodzące w świecie polityki.

(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Irena Pańków, Barbara Post
Wprowadzenie

Barbara Post
Płeć kulturowa w polskim parlamencie

Anna Radiukiewicz
O nierówności płciowej - opinie i diagnozy posłanek

Ewa Nalewajko
Partyjne bariery awansu kobiet w polityce

Zofia Kinowska
Matki, żony i posłanki. Strategie łączenia ról rodzinnych z pracą poselską

Witold Betkiewicz
Demograficzno-społeczny obraz posłanek na Sejm RP

Bibliografia
Noty o autorach
Summary