Bibliografia

Migracja międzynarodowa jest z reguły doświadczeniem trudnym. Samodzielna adaptacja w nowym otoczeniu społecznym i instytucjonalnym jest procesem długotrwałym i pełnym pułapek, zwłaszcza jeśli nie zna się języka i kodu kulturowego kraju pobytu. Będąc etnicznie i kulturowo „obcym”, migrant automatycznie staje się łatwym obiektem dyskryminacji i nadużyć. Sytuacja kobiet - migrantek wydaje się w tym kontekście jeszcze trudniejsza. Jako migrantki w kraju pobytu zmagają się ze wszelkimi niedogodnościami migracyjnego (uregulowanego bądź nie) statusu. Jako kobiety w swych decyzjach i strategiach migracyjnych uwzględniać muszą ryzyko, dotyczące między innymi trudności ze znalezieniem pracy w kraju migracji, nieotrzymania wynagrodzenia za wykonaną pracę, deportacji, jeśli pobyt lub praca są nielegalne, czy różnych form molestowania ze strony pracodawców, aż do zniewolenia do pracy w seksbiznesie. Jako matki zmuszone są często podejmować dramatyczne decyzje o rozłące z dziećmi lub powierzać opiekę nad nimi przypadkowym osobom1. Jako pracownice przezwyciężać muszą uprzedzenia, dotyczące zarówno zatrudniania kobiet , jak i imigrantów. Sytuacja kobiety - migrantki jest trudna zarówno wtedy, gdy migruje samotnie, jak i jako członek rodziny migranta, choć oczywiście rodzaje ryzyka i struktura opportunity costs jest wówczas różna.
(ze Wstępu do Publikacji)