Bibliografia

Kompendium wiedzy o współczesnych kobietach i mężczyznach, uwzględniające szerokie tło społeczno-kulturowe. Autorzy, uznani wykładowcy socjologii, w wyczerpujący sposób analizują różne obszary życia społecznego z perspektywy doświadczeń płciowych. Omawiają takie zagadnienia, jak: rodzina, szkoła, środowisko pracy, polityka i media, ale także zdrowie i religia. Dokonują porównań międzykulturowych i historycznych. Robią to rzetelnie, dokumentując każdą analizę. Polskie wydanie zostało uzupełnione o informacje dotyczące Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Książka przeznaczon jest dla studentów socjologii, nauk społecznych, gender studies, antropologii i etnologii, dziennikarstwa, psychologii oraz pedagogiki.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Przedmowa

CZĘŚĆ I. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI: NA CZYM POLEGA RÓŻNICA?

Rozdział 1. Studia nad płcią kulturową: przegląd stanu wiedzy
Socjologiczne perspektywy w badaniach nad płcią kulturową
Funkcjonalizm strukturalny
Rewolucja paradygmatyczna
Feministyczna socjologia płci kulturowej
Feminizm w perspektywie historycznej
„Pierwsza fala” feminizmu
„Druga fala” feminizmu
Feminizm współczesny
Przyszłość feminizmu: kobiety młode i kobiety kolorowe
Perspektywa, z jakiej napisany jest ten tekst
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 2. Biologia, płeć biologiczna i płeć kulturowa. Wzajemne wpływy natury i środowiska
Chromosomy płciowe i różnicowanie płciowe
Nieprawidłowości chromosomowe a płeć kulturowa
Hormony okresu prenatalnego a płeć kulturowa
Dwoistość genitalna: czego może nas nauczyć o płci kulturowej?
Argumenty na rzecz istnienia męskich i żeńskich mózgów
Moje hormony są odpowiedzialne za moje zachowanie
Testosteron a płeć kulturowa
Kobiety, hormony i zachowanie
Interakcje między biologią i kulturą
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 3. Przodkowie i sąsiedzi. Społeczne konstrukcje płci kulturowej w innych epokach i społeczeństwach
Kości i kamienie: dane archeologiczne
Nasi krewni z rzędu naczelnych
Kobiety i mężczyźni w innych społeczeństwach: czy zachodnie konstrukcje płci kulturowej maja charakter uniwersalny?
Płeć kulturowa we współczesnych społeczeństwach koczowniczych
Wielorakie płcie kulturowe
Płeć kulturowa, ewolucja, kultura
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

CZĘŚĆ II. POZNAWANIE SWOJEGO MIEJSCA W SPOŁECZEŃSTWIE

Rozdział 4. Socjalizacja płciowa we wczesnym dzieciństwie
W jaki sposób dzieci uczą się płci kulturowej?
Teorie psychoanalityczne
Teorie społecznego uczenia się
Teorie rozwoju poznawczego
Stawanie się kobietami lub mężczyznami
Interakcje między rodzicami a dziećmi
Zabawki i socjalizacja płciowa
Wizerunki płci w literaturze dla dzieci
Wczesna socjalizacja ze strony grupy rówieśniczej
Dziecko do wieku 5 lat
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 5. Szkoły i płeć kulturowa
Historyczne konteksty edukacji kobiet i mężczyzn
Edukacja kobiet i mężczyzn w XX w.
Kształcenie dziewcząt i chłopców: szkoły podstawowe
Edukacja nastoletnich dziewcząt i chłopców: szkoły średnie
Nauczanie kobiet i mężczyzn: college’e i uniwersytety
Kobiety jako pracownicy naukowi i zarządcy instytucji szkolnictwa wyższego: wciaż zbyt mało
Molestowanie seksualne
Tworzenie bardziej pozytywnego środowiska uczenia się
Płeć kulturowa, edukacja i upodmiotowienie
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 6. Język i mass media: znaczace płaszczyzny komunikacji
Seksizm i język: co kryje się w słowach?
Czy kobiety i mężczyźni mówią odmiennymi językami?
Płeć kulturowa i mass media
Słowo pisane: przekazy dotyczace płci kulturowej w czasopismach i gazetach
Telewizja: wszechobecny medialny czynnik socjalizacji
Przekazy dotyczace płci w reklamach – czy seksizm dobrze się sprzedaje?
Wizerunki kobiecości i męskości w mediach: jakie są ich konsekwencje?
Język i media jako czynniki kształtujace płeć kulturową
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

CZĘŚĆ III. SPOŁECZNE UTRZYMYWANIE PORZĄDKU

Rozdział 7. Płeć kulturowa i związki intymne
Socjologia konstruuje rodzinę
Analiza funkcjonalnej interpretacji rodziny
Współczesne rodziny: różnorodność i zmiana
Seksualność, orientacja seksualna i wolność reprodukcyjna
Formy seksualności
Wolność reprodukcyjna
Różnorodność związków intymnych
Małżeństwa heteroseksualne
Rodziny niepełne
Osoby samotne i rodzinne związki partnerskie
Przemoc w rodzinach i związkach intymnych
Wykorzystywanie partnera w związkach heteroseksualnych
Wykorzystywanie partnera w związkach gejowskich i lesbijskich
Wykorzystywanie dzieci
Wykorzystywanie osób starszych
Rodziny i inne formy życia intymnego: ponowna konfrontacja ideału z rzeczywistością
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 8. Płeć, zatrudnienie i sektor ekonomiczny
Kobiety i mężczyźni na amerykańskim rynku pracy: perspektywa historyczna
Segregacja płciowa w strukturze zawodowej
Konsekwencje płciowej segregacji struktury zawodowej
Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Nierówne zarobki kobiet i mężczyzn
Różnice w dochodach, ubóstwo i polityka społeczna rządu
Różnica w uzyskiwanych zarobkach – analiza kategorii
Praca zawodowa: ideologia i rola prawa
Działanie stereotypów płciowych
Prawodawstwo na rzecz równości w miejscu pracy
Wzajemne relacje między światem domu a światem pracy
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 9. Płeć, przestępczość i system sprawiedliwości
Kobiety i mężczyźni jako przestępcy
Sprawiedliwość dla wszystkich?
Wymierzanie sprawiedliwości
Czy kary są odpowiednie w stosunku do popełnionych przestępstw?
Płeć kulturowa a resocjalizacja
Wiktymizacja kryminalna: płeć, władza i przemoc
Gwałt
Pornografia
Zinstytucjonalizowana przemoc wobec kobiet. Obyczaj czy zbrodnia?
Władza, zbrodnia i sprawiedliwość
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 10. Płeć kulturowa, polityka, rząd i armia
Różnica płciowa (gender gap): postawy i działania polityczne
Płeć kulturowa i działania polityczne
Płeć kulturowa a obejmowanie stanowisk publicznych
Kobiety i mężczyźni w rządach stanowych i lokalnych
Kobiety i mężczźeni w rządzie federalnym
Kobiety i mężczyźni w wojsku
Polityka płci kulturowej
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 11. Płeć kulturowa i życie duchowe
Płeć kulturowa a religia
Boginie i czarownice
Tradycyjne nauczania religijne w kwestii płci kulturowej
Judaizm
Chrześcijaństwo
Islam
Religia, polityka i zmiana społeczna
Fundamentalizm chrześcijański a polityka płciowa i seksualna
Religia, opór i wyzwolenie
Wyzwanie dla patriarchatu religijnego: duchowość feministyczna
Słowa kluczowe
Proponowane lektury

Rozdział 12. Płeć kulturowa i zdrowie
Płeć a umieralność
Choroby serca
Rak
Zagrożenia dla zdrowia mężczyzn i kobiet w miejscu pracy
Inne przyczyny zgonów
Syndrom nabytego braku odporności (AIDS)
Podatność kobiet i mężczyzn na choroby
Seksizm w opiece zdrowotnej
Patriarchalna hierarchia w systemie opieki zdrowotnej
Feministyczna opieka zdrowotna
Płeć kulturowa, sport i ćwiczenia
Polityka dotycząca zdrowia psychicznego a choroby psychiczne
Podwójne standardy zdrowia psychicznego
Seksizm a placówki leczące choroby psychiczne
Terapia feministyczna
W kierunku zdrowej przyszłości
Słowa kluczowe
Proponowane lektury
Słowniczek
Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy
Spis tabel
Spis ramek
Spis rysunków