Bibliografia
Okładla dla

Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.Autor/-ka Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Wydawca Śląsk Wydawnictwo Naukowe,
Katowice, 2006
ISBN8371644825
Liczba stron284


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy jest zdeterminowana instytucjonalnie: system ochrony kobiet wkomponowany jest bowiem w politykę społeczno-gospodarczą państwa, znaczenie mają również głęboko zakorzenione i upowszechniane w zachowaniach społecznych historycznie wykształcone stereotypy, określające podział ról w rodzinie, grupie, a także miejsce kobiety w życiu społecznym. Książka jest poświęcona instytucjom definiującym pozycję kobiet na rynku pracy w krajach rozwiniętych gospodarczo, takich jak stany Zjednoczone, czy kraje „starej” Unii Europejskiej, oraz w Polsce, kraju transformującym się, który do grona krajów demokratycznych dołączył stosunkowo niedawno. Autorka pokazuje, że kraje te, przy pomocy różnych instrumentów, próbują wpłynąć na zmniejszenie skali nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy, niemniej czynią to z różnym skutkiem. W pracy zawarto postulaty dotyczące możliwości adaptacji na rynku polskim tych metod walki z nierównością płci, które w Stanach zjednoczonych i unii Europejskiej okazaly się najbardziej efektywne.
(od Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział I - Rola i pozycja kobiet na rynku pracy w teorii ekonomii
instytucjonalnej

1.1. Instytucjonalizm w społeczno-ekonomicznych procesach badawczych
1.1.1. Istota nurtu ekonomii instytucjonalnej
1.1.2. Instytucja w koncepcji Thorsteina Veblena
1.1.3. Ekonomia instytucjonalna po Vebleni
1.1.4. Znaczenie nowego instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii
1.1.5. Przyczyny i konsekwencje ewolucji pojęcia „instytucja” w teorii ekonomii
1.1.6. Instytucjonalne podejście do badania zjawisk gospodarczych
1.1.7. Instytucjonalizm na tle teorii ekonomii
1.1.8. Powiązania instytucjonalizmu z innymi naukami9

1.2. Problem nierówności w teorii ekonomii instytucjonalnej
1.2.1. Koncepcja równości jako przeciwieństwo nierówności
1.2.2 Zasady sprawiedliwości, równości miar, szans i sytuacji
1.2.3. Nierówność i dyskryminacja w perspektywie instytucjonalnej
1.2.4. Płeć jako specyficzne kryterium różnicowania zasobów pracy

Rozdział II – Historyczne aspekty sytuacji kobiet w społeczeństwie
i gospodarce Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski

2.1. Ewolucja instytucjonalnych uwarunkowań sytuacji i pozycji kobiet na
rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
2.1.1. Instytucjonalizacja sytuacji kobiet przed pierwszą falą feminizmu
2.1.2. Ruchy kobiece a zmiany w instytucjonalnych warunkach sytuacji kobiet w Stanach Zjednoczonych
2.1.3. Zmiana sytuacji i pozycji kobiet na rynku pracy po II wojnie światowej
2.1.4. Wpływ drugiej fali feminizmu na polityczną, społeczną i ekonomiczną sytuację kobiet w USA

2.2. Procesy kreowania sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach UE
2.2.1. Źródła gospodarczej i społecznej nierówności kobiet w Europie
2.2.2. Zmiana sytuacji kobiet w Europie pod wpływem wojen światowych
2.2.3. Pozycja kobiet na rynku pracy w okresie powstania i funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej

2.3. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji kobiet w gospodarce polskiej
2.3.1. Tradycyjny wzorzec sytuacji kobiet w społeczeństwie i gospodarce polskiej
2.3.2. Ekonomiczna i społeczna sytuacja kobiet w Polsce międzywojenne
2.3.3. Miejsce kobiet w polskiej gospodarce okresu socjalizmu3
2.3.4. Nowe zjawiska w budowaniu pozycji kobiet na rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej

Rozdział III - Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy w Stanach
Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

3.1. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych – diagnoza stanu
3.1.1. Aktywność zawodowa kobiet – skala zjawiska
3.1.2. Struktura zawodowa pracujących kobiet
3.1.3. Warunki płacowe na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
3.1.4. Problem bezrobocia kobie

3.2. Kobiety na rynku pracy w Unii Europejskiej
3.2.1. Badania aktywności zawodowej kobiet w krajach członkowskich Unii Europejskiej
3.2.2. Nierówności w zatrudnieniu i awansie kobiet w Unii Europejskiej
3.2.3. Nierówności płacowe – realia UE
3.2.4. Bezrobocie kobiet w Unii Europejskie

3.3. Problem pozycji kobiet na rynku pracy w Polsce
3.3.1. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej kobiet
3.3.2. Struktura zatrudnienia kobiet w okresie przemian systemowych
3.3.3. Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w warunkach transformacji systemowej
3.3.4. Bezrobocie wśród kobiet w Polsce

3.4. Analiza porównawcza sytuacji kobiet na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce – pierwsze wnioski
3.4.1. Aktywność zawodowa kobiet w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce
3.4.2. Struktura zawodowa kobiet w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce
3.4.3. Poziom wynagrodzenia za pracę kobiet w analizowanych krajach
3.4.4. Analiza porównawcza bezrobocia kobiet w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Rozdział IV - Instytucjonalne zabezpieczenie pozycji kobiet na rynku pracy w USA, UE i w Polsce

4.1. Prawne gwarancje kształtowania równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
4.1.1. Zabezpieczenia prawne sytuacji kobiet na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
4.1.2. Prawne uwarunkowania pozycji kobiet w społeczeństwie i gospodarce Unii Europejskiej
4.1.2.1. Traktaty określające sytuację kobiet na rynku pracy wUE
4.1.2.2. Dyrektywy regulujące pozycję kobiet na europejskim rynku pracy
4.1.2.3. Uzupełniające dokumenty regulujące sytuację kobiet na rynku pracy w UE
4.1.3. Instytucjonalne zabezpieczenia sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce

4.2. Rola specjalnych instytucji rządowych w kształtowaniu sytuacji kobiet na rynku pracy
4.2.1. Instytucje federalne kształtujące pozycję kobiet na rynku pracy w USA
4.2.2. Instytucje wspólnotowe regulujące problemy kobiet w UE
4.2.3. Rola administracji publicznej w kształtowaniu pozycji kobiet na rynku pracy w Polsce

4.3. Znaczenie organizacji pozarządowych w kształtowaniu sytuacji kobiet na rynku pracy
4.3.1. Organizacje pozarządowe i inicjatywy prywatne wpływające na ekonomiczną i społeczną sytuację kobiet w USA
4.3.2. Pozarządowe organizacje wpływające na pozycję kobiet w państwach Europy
4.3.3. Rola pozarządowych organizacji w zmianie pozycji kobiet na rynku pracy w Polsce

4.4. Skuteczność instytucjonalnego zabezpieczania praw kobiet na rynku pracy w USA, UE i Polsce
4.4.1. Ocena skuteczności instytucjonalnego zabezpieczania sytuacji kobiet na rynku pracy
4.4.2. Rola instytucji w realizacji zasad sprawiedliwości na rynku pracy Stanów Zjednoczonych
4.4.2.1. Amerykańskie rozwiązania instytucjonalne na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy – analiza struktury
4.4.2.2. Równy dostęp do wykształcenia
4.4.2.3. Równy dostęp do pracy
4.4.3. Pozytywne i negatywne następstwa instytucjonalnych rozwiązań na rzecz sytuacji kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
4.4.3.1. Europejska struktura instytucjonalna zabezpieczenia sytuacji kobiet na rynku pracy
4.4.3.2. Pozytywne strony i negatywne zjawiska towarzyszące wzmocnieniu rozwiązań instytucjonalnych na rzecz kobiet w Unii Europejskiej
4.4.3.3. Skuteczność instytucjonalnych rozwiązań europejskich w zakresie zabezpieczenia sytuacji kobiet na rynku pracy
4.4.4. Próba oceny skuteczności instytucjonalnych rozwiązań zabezpieczających prawa kobiet na rynku pracy w Polsce
4.4.4.1. Instytucje zabezpieczające sytuację kobiet na rynku pracy w Polsce
4.4.4.2. Skuteczność polskich rozwiązań instytucjonalnych na rzecz poprawy sytuacji kobiet
4.5. Badanie możliwości adaptacji wybranych amerykańskich i wspólnotowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie łagodzenia nierówności na polskim rynku pracy
4.5.1.Rozwiązania zabezpieczające równość kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy proponowane przez organizacje międzynarodowe
4.5.2. Łagodzenie nierówności na polskim rynku pracy w oparciu o doświadczenia rozwiązań amerykańskich
4.5.3. Wykorzystanie rozwiązań wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce
4.5.3.1. Możliwości zmiany sytuacji kobiet w Polsce w oparciu o europejskie prawo wspólnotowe
4.5.3.2. Zastosowanie innych rozwiązań unijnych z zakresu zabezpieczania równości na polskim rynku pracy – weryfikacja

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków