Bibliografia

Program bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców i migrantów jest realizowany w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 15 lat. Program – to świadczenie pomocy prawnej w indywidualnych sprawach, monitorowanie funkcjonowania ośrodków dla uchodźców, aresztów deportacyjnych, sygnalizacja, poprzez wystąpienia do organów administracji, naruszeń prawa w postępowaniach w sprawach cudzoziemców, opracowywanie opinii do projektów zmian w ustawach o cudzoziemcach, działalność informacyjna – przygotowywanie ulotek o prawach i obowiązkach cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

CZĘŚĆ I. Organizacja i funkcjonowanie Kliniki Prawa Uchodźczego i Migracyjnego
I. Organizacja kliniki
1. Założenia modelu kliniki prawa uchodźczego
1.1. Model optymalny
1.2. Model podstawowy
2. Potencjalni beneficjenci kliniki – kategorie cudzoziemców przebywających w Polsce
3. Zakres działania kliniki
3.1. Cudzoziemcy przebywający w areszcie w celu wydalenia
4. Rekrutacja uczestników kliniki
4.1. Kryteria wyboru studentów
4.2. Procedura rekrutacyjna
5. Organizacja i rodzaj zajęć
5.1. Szkolenie wstępne
5.2. Seminaria
6. Formy komunikacji i przepływu informacji
7. Kontakty z innymi organizacjami

II. Zasady prowadzenia spraw
1. Informacje ogólne
2. Przyjmowanie spraw
2.1. Odmowa przyjęcia sprawy
3. Rozmowa z klientem
4. Rola pełnomocnika
5. Sporządzanie pism procesowych
6. Reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
7. Inne formy pomocy prawnej, udzielanej klientom kliniki
8. Informacje udzielane klientowi
9. Procedura prowadzenia sprawy
9.1. Sprawy pilne
10. Dokumentacja
11. Rola koordynatora i adwokata
12. Zasady organizacji dyżurów
13. Profesjonalizm pracy
14. Psychologiczne aspekty pracy z klientem

Część II. Podstawy prawne udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej
1. Status uchodźcy
1.1. Klauzule włączające
1.1.1. Prześladowanie.
1.1.2. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem
1.2. Związek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z cechami wymienionymi w Konwencji Genewskiej
1.2.1. Rasa
1.2.2. Narodowość
1.2.3. Religia
1.2.4. Przynależność do określonej grupy społecznej
1.2.5. Przekonania polityczne
1.3. Klauzule ustania
1.4. Klauzule wyłączenia

2. Inne formy ochrony
2.1. Zgodna na pobyt tolerowany
2.1.1. Przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany.
2.1.2. Instytucja pobytu tolerowanego w praktyce
2.2. Azyl
2.3. Ochrona czasowa
2.4. Ochrona uzupełniająca w projekcie nowej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
mig
3. Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
3.1. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy
3.1.1. Wszczęcie postępowania
3.1.1.1. Właściwość miejscowa
3.1.2. Państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Dublin II
3.1.3. Strona postępowania
3.1.3.1. Małoletni bez opieki
3.1.4. Wniosek oczywiście bezzasadny
3.1.5. Prawa i obowiązki cudzoziemca w trakcie postępowania
3.1.5.1. Prawo do informacji
3.1.5.2. Prawo do czynnego udziału w postępowaniu
3.1.5.3. Obowiązki cudzoziemca w trakcie postępowania
3.1.6. Postępowanie dowodowe
3.1.6.1. Środki dowodowe
3.1.6.2. Standardy związane z gromadzeniem i oceną dowodów
3.1.6.3. Ocena materiału dowodowego
3.1.7. Postępowanie z udziałem cudzoziemców wymagających szczególnego traktowania
3.1.7.1. Małoletni bez opieki
3.1.7.2. Osoby poddane przemocy, niepełnosprawni
3.1.7.3. Prawa osób wrażliwych po nadaniu statusu uchodźcy
3.2. Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany
Zakończenie

Do pobrania: