Bibliografia
Okładla dla

Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w PolsceRedakcja Cecylia Sadowska-Snarska
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
2008
ISBN978‐83‐87981‐83‐9
Liczba stron171


Obszar Praca

Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie może liczyć na ciągłość jej pracy i wysokie zaangażowanie w firmie, co powoduje, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia, zajmują niższe stanowiska. W obecnej sytuacji zbyt mała waga przywiązywana jest do pomagania kobietom w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, co wynika przede wszystkim z uznania takich działań za nierokujące powodzenia.

Tradycyjne postrzeganie ról społecznych i rodzinnych mężczyzn i kobiet skutkuje występowaniem trzech subiektywnych (niewynikających z norm prawnych ani ograniczeń organizacyjnych) czynników utrudniających godzenie życia zawodowego i rodzinnego:

— niskiej aktywności mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych,
— niskiego poziomu wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy,
— niedostosowanego do potrzeb pracujących rodziców systemu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

Działanie tych czynników prowadzi do dwojakiego rodzaju sytuacji społecznej kobiet: prób godzenia pracy z życiem rodzinnym bądź długotrwałego wyłączenia z życia zawodowego i poświęcenia się obowiązkom rodzinnym.
(ze Wstępu)

 

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

WPROWADZENIE

 

CZĘŚĆ I
POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZMIAN W ZAKRESIE INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM

DOROTA GŁOGOSZ
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POZARODZINNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI W KRAJACH UE - KIERUNKI ZMIAN

PIOTR MICHOŃ
WPŁYW INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ KOBIET W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PIOTR SZUKALSKI
ZAPOTRZEBOWANIE NA INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE W PERSPEKTYWIE ROKU 2020

KRYSTYNA GILGA
DOSTĘPNOŚĆ DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ (NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA)

MACIEJ MUCZYŃSKI, MAŁGORZATA ŻYNEL
POTRZEBY RODZICÓW W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIECKIEM NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK W ŚWIETLE BADAŃ

HUBERT OSTAPOWICZ
WSPARCIE ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W POLSCE W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA POMOCY WSPOLNOTOWEJ 2007-2013

 

CZĘŚĆ II
W KIERUNKU DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM

PIOTR SZUKALSKI
SYSTEM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM WE WSPÓŁCZESNEJ FRANCJI

TADEUSZ TRUSKOLASKI
ZMIANY W INSTYTUCJONALNEJ OPIECE NAD DZIECKIEM W ASPEKCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU

ANNA KIENIG
OCENA SYSTEMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU W ŚWIETLE BADAŃ

JOANNA WIECZOREK-ŁADA
ORGANIZACJA OPIEKI W BIAŁOSTOCKICH ŻŁOBKACH W ŚWIETLE BADAŃ

BOŻENA PRZYBYSZEWSKA
POPRAWA STANDARDÓW OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W DOSTOSOWANIU DO POTRZEB RODZICÓW (NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY)

IRENA KOSZYK
ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM W PRZEDSZKOLACH MIASTA OPOLA - PRZYKŁADY MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ

JOANNA MARCHEL
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

TERESA WALASZEK
MIEJSCE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

ALINA KOZIŃSKA-BAŁDYGA
O POTRZEBIE ZMIAN W FINANSOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU "MAŁE PRZEDSZKOLE W KAŻDEJ WSI"

ROMAN RYNKOWSKI
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIEDBANIOM EDUKACYJNYM, SPOŁECZNYM I KULTURALNYM DZIECI W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ FUNDACJI WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH "TĘCZOWY MOST" W BAKAŁARZEWIE

MARIUSZ KRZYŻANIAK
SYSTEM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W PŁOCKU