Bibliografia
Okładla dla

Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca‐życie-rodzinaAutor/-ka Cecylia Sadowska-Snarska
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2008
ISBN978‐83‐87981‐84‐6
Liczba stron98


Obszar Praca
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Role płci , Równość płci

Publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Praca ta jest rezultatem dyskutowanych w środowisku naukowców i praktyków kierunków działań niezbędnych do podjęcia w Polsce z zakresu godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a szerzej odnoszących się do programów równowaga praca-życie Work-Life Balance. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ pojawiają się w niej wątki z zakresu ekonomii, polityki społecznej, polityki ekonomicznej, rynku pracy, ale także z zakresu psychologii, socjologii, czy też pedagogiki.

Strategicznym celem projektu Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina było wypracowanie oraz przetestowanie kompleksowego modelu sprzyjającego godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. W ramach tego modelu realizowano następujące działania w czterech wzajemnie powiązanych obszarach:

1. Promowanie elastycznych formy zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy.

2. Zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dzieckiem (żłobków, przedszkoli).

3. Promocja większego zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinne.

4. Zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców (matki, ojca) podczas przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych.
(Cecylia Sadowska-Snarska, Wstęp)

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
W KIERUNKU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA-ŻYCIE – PERSPEKTYWA MAKROEKONOMICZNA

BOŻENA BALCERZAK-PARADOWSKA
Rozwiązania w zakresie ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej

ANDRZEJ OCHOCKI
Wydatki publiczne na zdrowie, edukację i świadczenia rodzinne. Polska i wybrane kraje Unii Europejskiej

DOROTA GŁOGOSZ
Działania na rzecz równowagi praca-życie-rodzina w Polsce

HUBERT OSTAPOWICZ
Jak skutecznie aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego?

CZĘŚĆ II
W KIERUNKU ROZWIĄZAŃ SPRZYJAJĄCYCH RÓWNOWADZE PRACA-ŻYCIE W ORGANIZACJACH

BOGUSŁAWA BUDROWSKA
Stosowanie rozwiązań z zakresu praca‐rodzina jako istotny element polityki promowania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

ELWIRA GROSS-GOŁACKA
Zarządzanie różnorodnością a polityka na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym

IWONA WIECZOREK
Działania na rzecz równowagi praca‐życie w firmach regionu łódzkiego

ANNA ROGOZIŃSKA‐PAWEŁCZYK, IZABELA KOŁODZIEJCZYK-OLCZAK
Niezadowolenie i stres w środowisku pracy źródłem zachwiania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

CZĘŚĆ III
W KIERUNKU UPOWSZECHNIENIA ELASTYCZNYCH FORM PRACY

MARTA JUCHNOWICZ
Możliwości elastycznego zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy i ich skutki

LUCYNA MACHOL-ZAJDA
Elastyczne formy pracy – poszukiwanie złotego środka dla równoważenia pracy i życia osobistego

CECYLIA SADOWSKA-SNARSKA
Zainteresowanie pracodawców stosowaniem elastycznych form pracy ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym

 

CZĘŚĆ IV
W KIERUNKU DZIAŁAŃ NA RZECZ RELACJI PARTNERSKICH W RODZINIE

KRZYSZTOF ARCIMOWICZ
Kierunki działań na rzecz partnerskich relacji w rodzinie a socjalizacja płciowa w Polsce

ANNA KWIATKOWSKA, AGNIESZKA NOWAKOWSKA
Co wolno kobiecie, co wolno mężczyźnie – podwójne standardy w ocenie  podejmowania ról zawodowych i rodzinnych z perspektywy mężczyzn

PIOTR MICHOŃ
Uprawnienia ojców do korzystania z urlopów rodzinnych i ich wpływ na podział pracy w rodzinie

IWONA CHMURA‐RUTKOWSKA, JOANNA OSTROUCH
Zakres i formy zaangażowania ojców (w wieku 35‐40 lat) w codzienne relacje z dziećmi

 

CZĘŚĆ V
KIERUNKU WSPARCIA W OPIECE NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI

ELŻBIETA JASZCZYSZYN
Kierunki przemian w polskim systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym

ANDRZEJ RĄCZASZEK
Opieka przedszkolna a aktywność zawodowa kobiet