Bibliografia
Okładla dla

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH - NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOKAutor/-ka Andrzej Klimczuk
Wydawca Wiedza i Edukacja,
Lublin, 2012
ISBN978-83-61546-97-9
Liczba stron269


Przesłanki Wiek

Liczba ludzi starych wzrasta. Na początku XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa może być traktowany zarówno jako zagrożenie, jak i wyzwanie. Z jednej strony obawiamy się osamotnienia, zniedołężnienia i ubóstwa, z drugiej – marzymy o odpoczynku w towarzystwie, zachowaniu kondycji i korzystaniu z nagromadzonego bogactwa. Od 2010 roku społeczeństwo polskie starzeje się coraz szybciej,a zatem coraz częściej będzie stawać przed dylematem, który z tych wariantów jest mu bliższy. W niniejszej publikacji przyjęto założenie, że możliwość dłuższego cieszenia się życiem to osiągnięcie, które nie zwalnia nas z obowiązków, lecz wprost przeciwnie – wymaga od nas większej odpowiedzialności za życie swoje i innych. Bez tego nie zdołamy podjąć działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie poważnym problemom gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturowym. Życie w okresie starości nie dotyczy tylko tych, którzy już są starzy, ale też tych,którzy nimi będą.
Ludzie starzy w tym opracowaniu są postrzegani jako kategoria społeczna, czyli zbiór osób podobnych do siebie pod względem społecznie istotnych cech (takich jak wiek, posiadane role społeczne i świadomość korzystania ze świadczeń społecznych), którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej odrębności od innych. Przyjmuje się ponadto, iż osoby takie przekroczyły 60. rok życia. Zakłada się też, że w zasobach ludzkich skumulowany jest kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. Kapitał społeczny jest tu ujmowany szeroko jako potencjał współdziałania osadzonyw powiązaniach międzyludzkich i normach społecznych, który może przynosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
WSTĘP
Rozdział I OD WYKLUCZENIA DO MOBILIZACJI LUDZI STARYCH
1.1. Starość i ludzie starzy w ujęciu socjologicznym
1.1.1. Etap starości w życiu jednostki
1.1.2. Ludzie starzy jako kategoria społeczna
1.1.3. Społeczne teorie starzenia się
1.1.4. Społeczeństwo wobec starości i ludzi starych
1.1.5. Przyszłość demokracji i kapitalizmu w obliczu wydłużania życia
1.1.6. Ludzie starzy w Polsce w warunkach transformacji i na początku XXI wieku
1.1.7. Starzenie się ludności Białegostoku jako miasta pogranicza
1.2. Kapitał społeczny w literaturze i badaniach
1.2.1. Formy kapitału
1.2.1.1. Pojęcie zasobów i kapitału ludzkiego
1.2.1.2. Kapitał społeczny i kapitał kulturowy według Pierre’a Bourdieu
1.2.1.3. Różnorodność koncepcji kapitału społecznego
1.2.2. Kapitał społeczny w rozwoju społeczno-gospodarczym
1.2.3. Zaufanie jako wyraz kapitału społecznego Polaków
1.2.4. Budowa kapitału społecznego jako zadanie strategiczne
1.3. Istota kapitału społecznego ludzi starych
1.3.1. Aktywność ekonomiczna w ostatnim etapie życia
1.3.2. Uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i społecznym
1.3.3. Mobilizacja kapitału społecznego seniorów

Rozdział II METODOLOGIA BADAŃ
2.1. Przedmiot i cel pracy
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metodologiczno-metodyczne założenia realizacji badania
2.3.1. Metoda i techniki badawcze
2.3.2. Założenia badawcze
2.3.3. Zasady doboru próby
2.3.4. Charakterystyka badanych osób
2.4. Sposób realizacji badań
2.4.1. Organizacja badań
2.4.2. Przebieg badań
2.4.3. Wątek drażliwy
2.4.4. Wnioski z obserwacji

Rozdział III LUDZIE STARZY W ŚWIADOMOŚCI BADANYCH
3.1. Pamięć o ludziach starych w rodzinie pochodzenia i społeczności lokalnej
3.2. Pozycja ludzi starych w strukturze społecznej miasta
3.3. Główne problemy społeczne starszych mieszkańców Białegostoku
3.4. Czas wolny oraz szanse i bariery aktywności ekonomicznej ludzi starych
3.5. Zróżnicowanie wewnętrzne seniorów
3.5.1. Pochodzenie i zainteresowania
3.5.2. Wiek
3.5.3. Płeć
3.5.4. Wykształcenie i role zawodowe
3.5.5. Aktywność społeczna
3.5.6. „Narzekanie” i „zachwalanie”
3.5.7. Zachowania dewiacyjne
3.5.8. Religia i polityka
3.6. Seniorzy o swoim wizerunku w mediach masowych
ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH – ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
1. Książki i artykuły
2. Akty prawne i dokumenty urzędowe
3. Badania opinii publicznej
4. Materiały (źródła) statystyczne
5. Netografia
ANEKS
1. Tabele i wykresy
2. Kwestionariusz dyspozycji do wywiadu jakościowego
3. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego
4. Lista kontrolna podstawowych cech Miast Przyjaznych Starszemu Wiekowi