Bibliografia
Okładla dla

Kampania Rady Europy. Zwalczanie przemocy domowej wobec kobiet.Wydawca Rada Europy,
Strasburg, 2007
ISBN978-83-60216-55-2
Liczba stron40


Przesłanki Płeć

Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, należy do najpoważniejszych naruszeń praw człowieka ze względu na płeć. Pozbawia kobietę możliwości korzystania z jej podstawowych wolności. Narażając kobietę ze względu na jej płeć na przemoc fizyczną, seksualną lub psychologiczną w rodzinie czy miejscu przebywania, stanowi poważną przeszkodę dla równości kobiet i mężczyzn. Mimo znaczących osiągnięć w sferze polityki i praktyki, przemoc wobec kobiet w jej różnorakich postaciach jest nadal powszechna we wszystkich grupach społecznych państw członkowskich Rady Europy. Dostępne dane na temat występowania zjawiska przemocy wobec kobiet wskazują, że co piąta lub co czwarta kobieta co najmniej raz padła ofiarą przemocy fizycznej podczas swego dorosłego życia, a co dziesiąta była ofiarą przemocy seksualnej i przymusu. Analiza danych potwierdza, że około 12 – 15 procent kobiet doświadczyło przemocy domowej po ukończeniu 16 lat. Wiele kobiet doświadcza przemocy fizycznej i seksualnej również po rozstaniu z partnerem.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Kampania Rady Europy na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, w tym przemocą domową
Zalecenie Rec(2002)5 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie ochrony kobiet przed przemocą
Piotr Ciwiński, Teatr terapeutyczny – nowatorska metoda pracy z ofiarami przemocy odbywającymi karę pozbawienia wolności
Barbara Rożniatowska, Teatr Terapeutyczny

Annex
Piotr Ciwiński, Drama Therapy: An Innovative Method of Work with Victims of Violence Serving a Prison Sentence
Barbara Rożniatowska, Drama Therapy