Bibliografia
Okładla dla

Jak rozbroić bombę nienawiści? Skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania

Publikacja pokonferencyjna

Redakcja Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Wydawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Warszawa, 2015
Link do publikacji

W dniach 26-27 listopada 2014 r., pod hasłem Jak rozbroid bombę nienawiści? odbyła się konferencja podsumowująca kampanię MSW Racism. Say it to fight it. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie wydarzenia.  

Spis treści
List otwierający konferencję

ROZDZIAŁ I - PODSUMOWANIE KAMPANII RACISM. SAY IT TO FIGHT IT
Podsumowanie kampanii Racism. Say it to fight it 

ROZDZIAŁ II- CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI
Przestępstwa z nienawiści w regionie OBWE – perspektywa ODIHR
Charakterystyka przestępstw z nienawiści na podstawie danych ZPC MSW
Przestępstwa z nienawiści w perspektywie społeczności chioskiej

ROZDZIAŁ III DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPSTWOM Z NIENAWIŚCI
Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści w Szwecji
Inicjatywy podejmowane w Białymstoku na rzecz przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści
Bezpieczeostwo studentów zagranicznych. Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellooskiego
Kampania społeczna „Inni – Nie Gorsi”

ROZDZIAŁ IV BARIERY W ZGŁASZANIU PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI
Przestępstwa z nienawiści w perspektywie społeczności afrykaoskiej
Perspektywa osób zgłaszających przestępstwa z nienawiści
Przełamad bariery w komunikacji – jak porozumied się z cudzoziemcem
Bariery i problemy w zakresie zgłaszania przestępstw z nienawiści i kontaktów imigrantów z organami ścigania
Propozycje rozwiązań

ANEKS ORYGINALNE WERSJE JĘZYKOWE WYSTĄPIEŃ
Hate crimes in the OSCE region – ODIHR’s perspective
Counteracting hate crimes in Sweden
Hate crime from african community perspective
Perspective of persons reporting hate crimes..