Bibliografia
Okładla dla

JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020

Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania

Autor/-ka Agnieszka Siekiera , Agnieszka Sznajder , Joanna Piotrowska
Wydawca Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2016
ISBN978-83-7610-593-2
Liczba stron158


Przesłanki Płeć

Spis treści

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA

Wprowadzenie do tematyki równości szans kobiet i mężczyzn

1.1 RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN JAKO POLITYKA HORYZONTALNA

1.2 PRZEPISY ORAZ DOKUMENTY KRAJOWE I UNIJNE REGULUJĄCE KWESTIE RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

1.3 DOKUMENTY KRAJOWE I UNIJNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

CZĘŚĆ DRUGA

2.1 WPROWADZENIE

2.2 REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN PRZEZ INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE

2.3 REKOMENDACJE DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH

2.4 REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN PRZEZ INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE I INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE

2.5 REKOMENDACJE DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I WDRAŻAJĄCYCH

2.6 REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN PRZEZ KOMITETY MONITORUJĄCE

2.7 REKOMENDACJE DLA KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH

CZĘŚĆ TRZECIA

Wskazówki i rekomendacja dla osób przygotowujących i oceniających  projekty w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

3.1. REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W EUROPEJSKIM FUNDUSZU SPOŁECZNYM

3.1.1 Standard minimum i realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn – informacje dla oceniających projekty

  • KRYTERIUM 1: We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje potwierdzające istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Oznacza to, że w treści wniosku o dofinansowanie powinny znaleźć się zapisy potwierdzające, że w obszarze tematycznym i/lub zakresie realizacji projektu występują/nie występują nierówności uwarunkowane płcią. Wymaga to od osób przygotowujących wniosek o dofinansowanie analizy problemu, na który odpowiada projekt, pod kątem płci.
  • KRYTERIUM 2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
  • KRYTERIUM 3: W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.
  • KRYTERIUM 4: Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
  • KRYTERIUM 5: We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem

Ø                 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

3.1.2 WYJĄTEK OD STANDARDU MINIMUM

3.1.3 Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na poszczególnych etapach projektu – informacje dla przygotowujących projekty

KROK 1. Analiza problemowa, definiowanie celów

równościowych i grup docelowych

KROK 2. Planowanie działań

KROK 3. Definiowanie wskaźników i planowanie rezultatów

KROK 4. Zarządzanie projektem

3.1.4 PRZYKŁADY REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKCIE. 91

3.2 REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W EUROPEJSKIM FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIM FUNDUSZU MORSKIM I RYBACKIM ORAZ EUROPEJSKIM FUNDUSZU ROLNYM NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

3.2.1 Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn – informacja dla oceniających projekty 

3.2.2 Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na –informacje dla przygotowujących projekty

KROK 1. Analiza problemowa

KROK 2. Planowanie działań

KROK 3. Definiowanie wskaźników i planowanie rezultatów

KROK 4. Zarządzanie projektem

3.2.3 Przykłady realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie

3.3 RÓWNOŚCIOWA REALIZACJA PROJEKTU

CZĘŚĆ CZWARTA  

Stosowanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do celów tematycznych Umowy Partnerskiej oraz  poszczególnych programów operacyjnych

KWESTIE PRZEKROJOWE możliwe do zastosowania we wszystkich celach tematycznych.

CEL TEMATYCZNY 6.
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

CEL TEMATYCZNY 7.
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

CEL TEMATYCZNY 8.
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

CEL TEMATYCZNY 9.
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

CEL TEMATYCZNY 10.
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

CEL TEMATYCZNY 11.
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK nr 1.
Słownik pojęć. 188

ZAŁĄCZNIK 2.
Źródła badań i statystyk.

ZAŁĄCZNIK 3.
Literatura