Bibliografia
Okładla dla

Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych.Autor/-ka praca zbiorowa
Wydawca Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Warszawa, 2006
ISBN83-85928-35-9
Liczba stron91
Link do publikacji

Obszar Praca
Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

W większości przypadków brak pracy nie jest wyborem, tylko rezultatem dłuższego procesu, na krańcu którego znajduje się wykluczenie społeczne. Wśród ogółu osób nieaktywnych zawodowo można wyróżnić wiele grup o wyraźnej specyfice i wyjątkowo podatnych na wykluczenie społeczne i zawodowe. Należą do nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy obszarów wiejskich, młodzież wchodząca na rynek pracy, kobiety, osoby niepełnosprawne, etc. Są to grupy, które mają szansę odnalezienia się na rynku pracy i powinny znaleźć na nim swoje miejsce, ale w związku ze swoimi specyficznymi problemami potrzebują odpowiedniego wsparcia w wejściu czy powrocie na ten rynek.
(fragment)

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet
2.1. Wstęp
2.2. Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy
2.3. Od bezrobocia do rynku pracy – modelowe projekty
2.3.1. Rekrutacja
2.3.2. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działań
2.3.3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
2.3.4. Szkolenia
2.3.5 Wsparcie indywidualne
2.3.6. Wejście na rynek pracy
2.4. Kluby Pracy
2.4.1. Formalne aspekty prowadzenia Klubu Pracy
2.4.2. Przykłady Klubów Pracy prowadzonych przez organizacje pozarządowe
2.5. Podsumowanie
3. Agencja zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych
3.1. Wstęp
3.2. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce
3.3. Agencje zatrudnienia – narzędzie służące wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy
3.3.1. Charakterystyka beneficjenta agencji zatrudnienia
3.3.2. Działania agencji zatrudnienia
3.4. Model działania agencji zatrudnienia
3.4.1. Krok pierwszy: rejestracja
3.4.2. Krok drugi: kompleksowe wsparcie dla osoby poszukującej pracy
3.4.3. Krok trzeci: wsparcie dla osób, które uzyskały już zatrudnienie
3.5. Formalno-prawne aspekty prowadzenia agencji zatrudnienia
3.5.1. Co jest potrzebne na starcie?
3.5.2. Wymagania ogólne
3.5.3. Sprawozdawczość
3.5.4. Finansowanie agencji zatrudnienia
3.5.5. Standardy agencji zatrudnienia
3.5.6. Z kim agencja zatrudnienia współpracuje?
3.6. Wnioski
4. Osoba chora psychicznie w zatrudnieniu przejściowym
4.1. Na czym polega niepełnosprawność osoby z chorobą psychiczną?
4.2. Osoby chore psychicznie na rynku pracy w Polsce – podstawowe dane statystyczne
4.3. Jak wesprzeć osobę chorą psychicznie w wejściu na rynek pracy? Modelowa ścieżka beneficjenta do zatrudnienia
4.3.1. Punkt wyjścia
4.3.2. Kompetencje społeczne
4.3.3. Kompetencje zawodowe
4.4. Zatrudnienie w warunkach wspierania miejsca pracy przez organizację pozarządową
4.4.1. Model Domu-Klubu typu „Fountain House”
4.4.1.1. Standardy Domu-Klubu opartego na modelu „Fountain House”
4.4.1.2. Idea Domów-Klubów a model Zatrudnienia Przejściowego
4.4.2. Zakład Aktywności Zawodowej jako przejściowe czy docelowe miejsce zatrudnienia?
4.4.2.1. Pomysł
4.4.2.2. Jak wprowadzić pomysł w życie?
4.4.2.3. Formalne ograniczenia wynikające ze statusu ZAZ-u
4.4.2.4. Sukces
4.4.2.5. ZAZ i co dalej? 70
4.5. Otwarty rynek pracy
4.6. Konkludując
5. Romskie integracyjne spółdzielnie socjalne
5.1. Wstęp
5.2. Sytuacja Romów polskich
5.2.1. Podstawowe informacje
5.2.2. Główne problemy społeczności romskiej
5.3. Spółdzielnia socjalna
5.3.1. Założyciele i członkowie
5.3.2. Działalność spółdzielni socjalnej
5.4. Modelowy projekt działań na rzecz integracji zawodowej Romów
5.4.1. Założenia
5.4.2. Realizacja projektu
5.5. Uwagi końcowe
6. Podsumowanie
O autorach
O FISE
O Programie „Bezrobocie – co robić?”