Bibliografia

Książka poświęcona jest dylematom związanym zarówno z obecnością starych grup etnicznych na terytorium Polski, jak i z napływem nowych grup i tworzeniem się nowych, egzotycznych nawet społeczności imigranckich. Autorzy przede wszystkim zajmują się problemami dotyczącymi dyskryminacji i integracji starych grup etnicznych oraz nowych przybyszów. A także – postrzeganiem mniejszości narodowych i etnicznych zarówno przez polskie społeczeństwo, jak i polską prasę.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Krystyna Iglicka
1. Wprowadzenie

Sławomir Łodziński
2. Dyskryminacja czy nierówność. Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku
2.1. Wstęp
2.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji etnicznej oraz prawa mniejszości w regulacjach międzynarodowych (dokumenty, kierunki rozwoju oraz główne instytucje)
2.3. Uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji na tle etnicznym w Polsce
2.3.1. Uregulowania prawne dotyczące przeciwŞ działania dyskryminacji na tle etnicznym oraz ochrony praw mniej szóści narodowych
2.3.2. Instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji na tle etnicznym
2.3.3. Spory związane z ustawą o mniejszościach
2.3.4. Podsumowanie
2.4. Słowa nienawiści i zaszłości historyczne. Problemy bezpośredniej dyskryminacj i na tle etnicznym
2.4.1. Dyskryminacja na tle etnicznym w raportach Rzecznika Praw Obywatelskich
2.4.2. Dyskryminacja etniczna na tle społecznym
2.4.3. Akty przemocy etnicznej i "mowa nienawiści"
2.4.4. Poczucie bezpośredniej dyskryminacji etnicznej w opiniach przedstawicieli mniejszości narodowych
2.4.5. Podsumowanie
2.5. Problemy dyskryminacji pośredniej. Trudności w realizowaniu ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych
2.5.1. Działalność kulturalna na rzecz podtrzymania tożsamości mniejszości
2.5.2. Sprawy wyznaniowe
2.5.3. Szkolnictwo mniejszości narodowych
2.5.4. Dostęp do radia i telewizji
2.5.5. Prawa językowe mniejszości
2.5.6. Uczestnictwo w sprawach publicznych
2.6. Kwestie dyskryminacji etnicznej w społecznej świadomości (społeczne postrzeganie mniejszości, prawa, stereotypy, dystanse)
2.6.1. Mniejszości narodowe i etniczne w życiu publicznym (stosunek do nich partii politycznych)
2.6.2. Mniejszości narodowe w badaniach opinii publicznej
2.6.3. Przeciwdziałanie dyskryminacji etnicznej
2.7. Polacy a mniejszości (Niemcy, Ukraińcy, Romowie i Żydzi)
2.8. Zakończenie - "dyskryminacja etniczna po polsku"
Bibliografia

Agnieszka Weinar
3. Tak daleko stąd, tak blisko - europeizacja a integracja legalnych imigrantów, uchodźców i repatriantów w Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Cel badania
3.2. Rozwój polskiej polityki imigracyjnej
3.2.1. Rozpowszechnianie norm
3.2.2. Polityka imigracyjna a państwo narodowe
3.2.3. Europejska polityka imigracyjna
3.2.4. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej a polityka imigracyjna UE
3.3. Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce
3.3.1. Dyskryminacja - definicje oraz ich zastosowanie
3.3.2. Przepisy prawne dotyczące cudzoziemców przebywających w Polsce
3.3.3. Rasizm i ksenofobia w społeczeństwie polskim
3.3.3.1.Stosunek do cudzoziemców w ogólno-polskich badaniach statystycznych
3.3.3.2.Monitoring ksenofobii i rasizmu w Polsce
3.4.Polska polityka integracyjna i jej realizacja - obszar badania
3.4.1. Uchodźcy
3.4.2. Legalni imigranci
3.4.3. Repatrianci
3.5. Wnioski
Bibliografia

Maciej Mrozowski
4. Obrazy cudzoziemców i imigrantów w Polsce w prasie polskiej
4.1. Wprowadzenie
4.2. Perspektywa badawcza
4.3. Kategorie opisu cudzoziemców i imigrantów w tekstach prasowych
4.4. Charakterystyka cudzoziemców i imigrantów (cechy osobowe)
4.5. Sytuacja społeczna cudzoziemców i imigrantów w Polsce
4.6. Konstruowanie obrazu cudzoziemców i imigrantów: modele mentalne
4.7. Stosunek Polaków do cudzoziemców
4.8.Obrazy cudzoziemców a orientacja dyskursywna nadawcy (wybrane przypadki)
4.9.Podsumowanie
Literatura
O autorach