Bibliografia
Okładla dla

Innowacyjne metody aktywizacji zawodowej grup skrajnie wykluczonych testowane przez Partnerstwa realizujące Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALWydawca Fundacja Fundusz Współpracy,
Warszawa, 2008
Liczba stron36


Obszar Praca

Praca jest jednym z podstawowych sposobów społecznego zakorzenienia człowieka. Umożliwia konsumpcję oraz korzystanie z systemów gwarancji społecznych i zasobów instytucji. Sytuuje człowieka w strukturze społecznej i dostarcza wyznaczników określania własnej tożsamości. Długotrwały brak pracy sprawia, że jednostka nie jest w stanie w pełni uczestniczyć w życiu zbiorowym. Staje się, według określenia socjologa Kazimierza Frieske, „człowiekiem luźnym”, nie zintegrowanym z resztą społeczeństwa. Stopniowo ogranicza swoje relacje i zmienia się w człowieka „przezroczystego”, niewidocznego dla reszty społeczeństwa i nierzadko nie starającego się o bycie dostrzeganym. Dlatego ludziom raz wykluczonym z rynku pracy tak trudno nań powrócić. Wśród grup wykluczonych z rynku pracy znajdują się również takie, które można określić jako społecznie skrajnie zmarginalizowane. W przypadku osób bezdomnych, uzależnionych od środków psychoaktywnych, żyjących z HIV lub chorujących na AIDS oraz więźniów brak pracy jest zarówno przyczyną, jak i przejawem wykluczenia społecznego. Marginalizację społeczną osób należących do jednej z tych grup wzmacniają zarówno procesy stygmatyzacji i odrzucanie przez społeczeństwo, jak i samoizolacja, przejawiająca się brakiem poszanowania dla wartości, norm i sposobów zachowania charakterystycznych dla zdecydowanej większości społeczeństwa. W obszarze tematycznym A Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL działają Partnerstwa zajmujące się ułatwianiem wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją. Wiele z tych Partnerstw postanowiło podjąć zadanie wypracowania technik ponownego włączenia osób skrajnie zmarginalizowanych do społeczeństwa za pomocą przywrócenia ich na rynek pracy. Cechą charakterystyczną stosowanych przez nie rozwiązań jest więc ścisłe powiązanie reintegracji społecznej i zawodowej. Uwagę poświęciliśmy działalności pięciu Partnerstw. Są to:

– Partnerstwo Want2Learn, zajmujące się profilaktyką wykluczenia wśród młodzieży oraz reintegracją zawodową młodych więźniów;

– Partnerstwo Wyprowadzić na prostą, zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością;

– Partnerstwo Ekonomia społeczna w praktyce, aktywizujące społecznie i zawodowo osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością, długotrwale bezrobotne oraz uzależnione;

– Partnerstwo Ekoszansa – dajmy sobie pracę, które skupiło swe działania na osobach uzależnionych, żyjących z HIV lub AIDS.

– Partnerstwo Czarna Owca – skazani na ochronę przyrody, które realizuje zadanie aktywizacji zawodowej więźniów.