Bibliografia
Okładla dla

Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzeczAutor/-ka Rafał Bakalarczyk
Wydawca Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Warszawa, 2011
Liczba stron18


Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Rozważania na temat statusu społeczno-ekonomicznego jako przesłanki nierównego traktowania warto zacząć od pokazania poziomu nierówności w samym statusie społeczno-ekonomicznym w danym społeczeństwie. Wielkość rozwartstwienia choć bezpośrednio nie musi wiązać się z poziomem ubóstwa i wykluczenia, a tym bardziej dyskryminacji, pośrednio jednak wpływa na sytuację osób na różnych szczeblach drabiny społecznej. Po pierwsze bycie ubogim w społeczeństwie dużych kontrastrów może sprawiać że doświadczenie niedostatku będzie się wydawać szczególnie dotkliwe osobom nim dotkniętym. Wzmacnia się tym samym subiektywne poczucie ubóstwa i deprywacji. Po drugie, nadmierne rozwarstwienie generuje dystans między różnymi warstwami i prowadzi do ich zamykania się. Sprzyjać to może tendencji do wykluczenia z określonych dóbr i stosunków społecznych osób, które swym poziomem życia rażąco odbiegają on poziomu życia reszty. Zwiększa to także ryzyko ich dyskryminacji. Po trzecie, kontrasty społeczne osłabiają spójność społeczną i prowadzą do erozji kapitału społecznego, a ten jest ważnym czynnikiem ułatwiającym identyfikowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, między innymi właśnie ubóstwa. Reasumując, poziom nierówności wpływa na sytuację ubogich społeczeństwie i zwiększa potencjał ich nierównego traktowania.
(ze Wstępu)