Bibliografia
Okładla dla

Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobietRedakcja Cecylia Sadowska-Snarska , Tchon Li
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2008
ISBN978-83-87981-89-1
Liczba stron277


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Publikacja stanowi wynik współpracy o charakterze transgranicznym dwóch partnerów ze strony Polski – Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz ze strony Białorusi – Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, wspólnie realizujących projekt pt. „Współpraca naukowa Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Grodzieńskiego w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego – wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004– 2006. Celami bezpośrednimi wspólnych działań partnerów były: — upowszechnianie praktycznej wiedzy w zakresie równych szans kobiet na rynku pracy w obszarze transgranicznym, — transfer dobrych praktyk z zakresu polityki równych szans kobiet na rynku pracy, w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, — stworzenie zespołu naukowego ds. upowszechniania analiz, badań, dotyczących problematyki rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szans kobiet na rynku pracy w aspekcie makroekonomicznym, — opracowanie programów seminariów, warsztatów, bilateralnych wizyt studyjnych oraz programu konferencji międzynarodowej w obszarze transgranicznym, — przygotowanie materiałów seminaryjnych oraz międzynarodowej publikacji podsumowującej konferencję (w polskiej i rosyjskiej wersji językowej), — umacnianie i rozwijanie współpracy na polu naukowym po obu stronach granicy polsko-białoruskiej.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM – INSTRUMENTY

BOŻENA BALCERZAK‐PARADOWSKA
POLITYKA RODZINNA W POLSCE W ASPEKCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO

LUCYNA MACHOL‐ZAJDA
GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO – POSZUKIWANIE
ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I CZASOWYCH

DOROTA GŁOGOSZ
KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ GODZENIA OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH Z OBOWIĄZKAMI ZAWODOWYMI – DOŚWIADCZENIA KRAJÓW ZACHODNICH

CECYLIA SADOWSKA‐SNARSKA
WYKORZYSTANIE ELASTYCZNYCH FORM PRACY UŁATWIAJĄCYCH GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO PRZEZ PODLASKICH PRACODAWCÓW

CZĘŚĆ II
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET

ALEKSANDER WASILENKO
PRAWNY STATUS KOBIETY. Z HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

MIROSŁAWA CYWONIUK
KARIERA ZAWODOWA KOBIET

TATIANA SELIUŻYCKAJA
PORÓWNANIE ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA KOBIET NA BIAŁORUSI I W POLSCE

JUSTYNA ŻYNEL‐ETEL, MAŁGORZATA ŻYNEL
SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU PRACY, W TYM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, W KONTEKŚCIE RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

HUBERT OSTAPOWICZ
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ALEKSANDER KULIKOW, TATIANA SELIUŻYCKAJA
AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA KOBIET W REGIONIE GRODZIEŃSKIM

LARISA SKWORCOWA, ANTONINA SIEMIENCZUK
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W REPUBLICE BIAŁORUSI – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

AGNIESZKA NOWAKOWSKA
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET A PRZEKONANIA MĘŻCZYZN DOTYCZĄCE RÓL KOBIECYCH I MĘSKICH W RODZINIE

KRZYSZTOF ARCIMOWICZ
OBRAZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET I ICH RELACJI RODZINNYCH W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH

CZĘŚĆ III
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

SWIETŁANA KUROWSKA
PRODUKTYWNY KONFLIKT W ŻYCIU RODZINNYM I ZAWODOWYM JAKO SPOSÓB WYRÓWNYWANIA SZANS KOBIET NA RYNKU PRACY

ALEKSANDER BIEŁOUSOW, ELENA KONCEAŁ
PROBLEMY, STAN I UREGULOWANIA PRAWNE STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKO-RODZINNYCH W REPUBLICE BIAŁORUSI I W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM

TCHON LI
BUDŻET RODZINY BIAŁORUSKIEJ

OLEG KASJANOWICZ, WŁADIMIR LAWSZUK
RODZINA DYSFUNKCYJNA, DZIECI I PRACA A PAŃSTWO BIAŁORUSKIE – ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE WZAJEMNYCH RELACJI

MARINA SAŁTYKOWA‐WOŁKOWICZ
SPOŁECZNO‐PEDAGOGICZNY PROBLEM PRZEMOCY NAD DZIECKIEM W RODZINIE

KAZIMIERZ SZCZĘŚNIAK
FORMY POMOCY PAŃSTWA W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM

ELENA KONCEAŁ
ORGANIZACYJNO‐EKONOMICZNE ASPEKTY OPIEKI MEDYCZNEJ NAD RODZINAMI WYCHOWUJĄCYMI DZIECI W REPUBLICE BIAŁORUSI, W TYM W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM

CZĘŚĆ IV
ASPEKTY FINANSOWE STYMULOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ NA POGRANICZU WSCHODNIM

ELWIRA SKIBICKA‐SOKOŁOWSKA
WSPÓŁPRACA POLSKO‐BIAŁORUSKA W OPARCIU O PROGRAM SĄSIEDZTWA POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ
INTERREG III A/TACIS CBC 2004–2006