Bibliografia
Okładla dla

Genderowy Index Problemów - Genderowy Index RozwiązańWydawca UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
Warszawa, 2007
Liczba stron20


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

"Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym ogólnoświatowym dokumentem nawołującym do przyznania równych praw kobietom i mężczyznom, a uwłasnowolnienie kobiet zostało uznane za klucz do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Przyjęte w 2000 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ Milenijne Cele Rozwoju zawierają wymierne zobowiązanie znaczącej poprawy jakości życia na całym świecie do roku 2015. Jednym z kluczowych celów jest promocja równouprawnienia płci. Bez rzeczywistego równouprawnienia płci także inne cele nie zostaną osiągnięte w takich obszarach jak ograniczanie ubóstwa, poprawa opieki zdrowotnej czy upowszechnienie edukacji. Konkretnym przejawem realizacji Milenijnych Celów Rozwoju jest w Polsce m.in. wypracowywanie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wraz z Partnerami krajowymi w ramach projektu Gender Index modelowego rozwiązania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy."
(fragment Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

1. Gender Index. Cel i działania

2. Budowa wskaźnika Gender Index

3. Wnioski z badań Gender Index

3.1. Rekrutacja pracowników
3.2. Dostęp do awansów i szkoleń
3.3. Ochrona przed zwolnieniem
3.4. Wynagrodzenia za pracę
3.5. Ochrona przed molestowaniem seksualnym i mobbingiem
3.6. Możliwość łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi