Bibliografia

Podstawowym celem książki Gender w społeczeństwie polskim jest dostarczenie polskim Czytelniczkom i Czytelnikom złożonej, wielowymiarowej i intersekcjonalnej wiedzy na temat płci kulturowej, osadzonej głęboko w kontekście polskich problemów, przy jednoczesnym odniesieniu tej problematyki do ustaleń badań zagranicznych. Takie porównawcze podejście pokazuje z jednej strony obecny stan rozwoju studiów genderowych w Polsce, ich osiągnięcia, podejmowane tematy, ich specyfikę, z drugiej zaś międzykulturowe i ponadkulturowe podobieństwo zagadnień dotyczących płci. Jednak niezależnie od intersekcjonalnych wymiarów różnic między kobietami, których sytuacja stanowi główny obszar polskich analiz naukowych dokonywanych z perspektywy genderowej, i które tworzą zaskakująco złożoną rzeczywistość społeczną, można wysnuć wniosek oparty na licznych badaniach naukowych, że istnieją pewne wspólne doświadczenia kobiet. Należą do nich między innymi: nierówności ekonomiczne, segregacja płacowa i zawodowa, szklany sufi t, nieodpłatna praca w domu, dyskryminacja rodzajowa, przemoc ze względu na płeć, utowarowienie ciała, przypisanie pracom reprodukcyjnym, niżej ewaluowanym społecznie, nieobecność w sferze polityki i władzy. „Wspólnota” owych doświadczeń nie jest przyjmowana przez badaczki i badaczy a priori, a stanowi raczej wynik wieloletnich badań nad wielowymiarowymi konstruktami płci. […] Przygotowana książka dzięki wysiłkowi i wsparciu tak wielu akademiczek i akademików zajmujących się interesującą nas problematyką z pewnością będzie pomocna w prowadzeniu zajęć z zakresu gender studies, socjologii oraz studiów feministycznych, a także w prowadzeniu poszczególnych segmentów zajęć dydaktycznych w szeroko pojętych naukach humanistycznych i społecznych. Książka może stać się także swoistym drogowskazem dla społecznych inicjatyw podejmowanych w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na zasadach równości i sprawiedliwości płci.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Część I: Gender w teorii i empirii
Barbara Szacka, Gender i płeć
Anna Titkow, Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie
Beata Kowalska, Socjologia krytyczna a rozwój gender studies
Jacek Kochanowski, Płeć, seksualność i kondycja postkolonialna. Queer studies a sprawa polska
Barbara Worek, Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy i wyzwania

Część II: Gender, polityka, społeczeństwo
Eleonora Zielińska, Prawo wobec kobiet. Refleksja w dwudziestą rocznicę kontraktu Okrągłego Stołu
Małgorzata Fuszara, Kobiety w polityce
Katarzyna Ornacka, Justyna Mańka, Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Paulina Bunio-Mroczek, Gender w badaniach nad welfare state. Wyzwanie dla polskiej socjologii
Katarzyna Wojnicka, Genderowe ruchy społeczne we współczesnej Polsce
Renata Siemieńska, Kontrakt płci. Między sferą prywatną i publiczną
Krystyna Slany, Rodzina w refleksji feministyczno-genderowej

Cześć III: Gender, rynek pracy i nierówności społeczne
Henryk Domański, Nierówności płci w latach 1982-2008
Natalia Sarata, Rynek pracy w Polsce – płeć, obecność, uczestnictwo
Krzystof Gorlach, Zbigniew Drąg, Kobiety na kombajnach: właścicielki gospodarstw rolnych w Polsce współczesnej
Kazimiera Wódz, Jolanta Klimczak-Ziółek, Restrukturyzacja ekonomiczna w doświadczeniu kobiet zatrudnionych w górnictwie
Barbara Gąciarz, Praca kobiet w Polsce: od egalitarnego przymusu ekonomicznego do elitarnej swobody wyboru i powszechnej nierówności statusu
Jolanta Grotowska-Leder, Iwona Kudlińska, Feminizacja biedy w perspektywie analiz jakościowych welfare dependency