Bibliografia

Płeć stanowi podstawową kategorię społeczną. Rodzimy się, żyjemy i umieramy jako osoby określonej płci. Jej rodzaj determinuje relacje społeczne, które są szczególnie widoczne w stereotypach płci. Zawarte w nich społeczne przekazy mówią o obowiązkach oraz tradycyjnych formach zachowania się. Jako kobiety i mężczyźni, mamy różne potrzeby i problemy, i przez to inaczej wpływają na nas decyzje podejmowane na szczeblu centralnym, zarówno na naszą sytuację ekonomiczną i społeczną. W wielu krajach zwrócono uwagę na fakt, że te same decyzje makroekonomiczne, w tym również fiskalne, które nie są uwrażliwione na płeć mogą prowadzić do powstawania, utrwalania lub nawet pogłębiania nierówności pomiędzy obywatelami obydwu płci. Dzieje się tak, dlatego, że społeczne relacje oparte na rodzaju płci mają ogromny wpływ na podział miejsc pracy, dochodu i poziomu życia. Świadome przyjęcie perspektywy płci w projektowaniu i planowaniu makroekonomicznym pozwala na zrozumienie jak polityka ta wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn. Perspektywa płci została przyjęta we współczesnej polityce makroekonomicznej wielu krajów. Mówiąc „współczesne” porównujemy ją z „tradycyjnym” sposobem prowadzenia polityki makroekonomicznej, który w teorii określa się neutralnym pod względem płci.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I: SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN W GDAŃSKU

 1. Czynniki wpływające na jakość życia mieszkańców Gdańska – wnioski podstawowe

CZĘŚĆ II: GENDER BUDGET

 1. Gender budget - Istota budżetów wrażliwych na płeć
  • Definicja i rys historyczny
  • Przesłanki stworzenia gender budget
  • Fazy analizy gender budget – na czym polega proces wdrażania budżetów wrażliwych na płeć
  • Narzędzia oceny budżetu wrażliwego na płeć
 1. Doświadczenia krajów stosujących gender budget
  • Rozwiązania i postulaty Unii Europejskiej

CZEŚĆ III: BUDZETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 1. Charakterystyka budżetów lokalnych
  • Znaczenie finansów publicznych w zaspakajaniu potrzeb społecznych
  • Zadania zlecone miastom na prawach powiatu
  • System budżetowy w Polsce
  • Procedura budżetowa
  • Dochody JST jako wyraz silnej zależności od budżetu centralnego
  • Wydatki budżetów lokalnych
  • Znaczenie kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego
  • Budżet zadaniowy jako element optymalizacji polityki budżetowej samorządów terytorialnych
 1. Ogólna charakterystyka wybranych wielkości Budżetu Miasta Gdańska
 • Systematyka podstawowych wielkości według działów
 • Dochody Gdańska

CZĘŚĆ IV: GENDER BUDGET W WYBRANYCH OBSZARACH PROBLEMOWYCH

 1. Rekomendacje
  • Działania na rzecz poprawy statystyk
  • Aktywizacja osób starszych
   • Działania na rzecz aktywizacji osób starszych poprzez organizację czasu wolnego i rozwój ich zainteresowań
   • Działania na rzecz aktywizacji osób starszych w sferze zawodowej
   • Działania na rzecz kształcenia osób w wieku średnim i starszym
   • Grupa działań związana z koniecznością zaplanowanych aktywności w perspektywie starzenia się społeczeństw
  • Zwalczanie długotrwałego bezrobocia
   • Stworzenie nowych form współpracy i zwiększenie liczby programów kierowanych do kobiet
  • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy i aktywizacja zawodowa kobiet
   • Zwiększenie liczby programów skierowanych na zaspakajanie potrzeb kobiet
   • Działania na rzecz aktywizacji kobiet w sferze zawodowej
   • Działania promocyjne i informacyjne skierowane na pracodawców
   • Zajęcia szkolne jako forma zapobiegania przyczynom nierówności
   • Nowoczesna opieka instytucjonalna

Podsumowanie
Bibliografia
Przypisy