Bibliografia
Okładla dla

FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER EQUALITY - reportsWydawca EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION (ETUC),
Bruksela, 2006-2009
Liczba stron102
Link do raportów

Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

W marcu 2005 r partnerzy społeczni na poziomie europejskim przyjęli Plan Działania na rzecz Równości Płci. Zidentyfikowano cztery główne obszary działania:
1.przełamywanie ról płciowych,
2. promowanie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych,
3. wspieranie równowagi praca - życie,
4. doprowadzenie do zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
Organizacje członkowskie BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC2 postanowiły promować Plan Działania w państwach członkowskich na wszystkich szczeblach.

• Austria
• Belgium
• Czech Republic
• Denmark
• Finland
• France
• Germany
• Hungary
• Latvia
• Lithuania
• Luxembourg
• The Netherlands
• Norway
• Poland
• Portugal
• Romania
• Spain
• Sweden
• The United Kingdom
• The European level