Bibliografia
Okładla dla

Firma Równych Szans. Przewodnik dobrych praktyk.Wydawca UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
Warszawa, 2007
ISBN978-83-917047-4-5
Liczba stron101


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Mamy nadzieję, że przewodnik jako praktyczne narzędzie wypełni istniejącą lukę i dostarczy pracodawcom wiedzy i pomysłów w sferze wdrażania równości szans w miejscu pracy. Przewodnik składa się z części wprowadzającej i zbioru dobrych praktyk. W części wprowadzającej zawarto teksty na temat podstaw prawnych polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn, równości płci w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto przedstawiono różnice pomiędzy polityką równych szans a zarządzaniem różnorodnością, korzyści ekonomiczne polityki równych szans oraz praktyczne wskazówki do skutecznego budowania kultury organizacyjnej wolnej od dyskryminacji.

Dobre praktyki zaprezentowano na tle ogólnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, z podziałem na zasady etyczne, pozyskiwanie pracowników, rozwój pracowników, politykę wynagradzania, równowagę między życiem zawodowym i osobistym, przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu oraz mobbingowi i inne działania promujące równość płci. Zakończenie publikacji stanowi instrument diagnozy polityki pracodawcy pod kątem równouprawnienia płci w miejscu pracy.

Udzielając odpowiedzi na 36 prostych pytań, można dowiedzieć się, jakie obszary wymagają ulepszenia w organizacji oraz jakie działania warto podjąć, aby eliminować zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć. Narzędzie to może być szczególnie istotne dla małych i średnich firm, gdyż dotyczy praktyk niepociągających za sobą nakładów finansowych.

Przewodnik dobrych praktyk „Firma równych szans” jest pierwszą polską publikacją prezentującą dobre praktyki w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Po raz pierwszy nasze firmy mogą zapoznać się z praktycznymi sposobami przełamywania barier, napotykanych przez kobiety w miejscu pracy.
Paulina Kaczmarek, ze Wstępu do publikacji